ส.อ.ท.เผย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เม.ย.๖๐ ปรับตัวลดลง ส.อ.ท.เผย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เม.ย.๖๐ ปรับตัวลดลง
ส.อ.ท.เผย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เม.ย.๖๐ ปรับตัวลดลง คุณศุภรัตน์  ศิริสุวรรณางกูร   รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย (Thai Industries Sentiment Index: TISI) เมษายน ๒๕๖๐ อยู่ที่ระดับ ๘๖.๔ ปรับตัวลดลงจากระดับ ๘๗.๕  ในเดือนมีนาคม ทั้งนี้ค่าดัชนีฯ   ที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม... ส.อ.ท.เผย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เม.ย.๖๐ ปรับตัวลดลง

ส.อ.ท.เผย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เม.ย.๖๐ ปรับตัวลดลง

EconNews infographic thailand industries sentiment index April 2017

คุณศุภรัตน์  ศิริสุวรรณางกูร   รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย (Thai Industries Sentiment Index: TISI) เมษายน ๒๕๖๐ อยู่ที่ระดับ ๘๖.๔ ปรับตัวลดลงจากระดับ ๘๗.๕  ในเดือนมีนาคม ทั้งนี้ค่าดัชนีฯ   ที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ

ทั้งนี้ นายศุภรัตน์เปิดเผยว่า การที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง เนื่องจากในเดือนเมษายนมีวันหยุดต่อเนื่องทำให้มีวันทำงานน้อยกว่าเดือนก่อนหน้า นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ประกอบการมีความกังวลต่อต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบและค่าจ้างแรงงาน การแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้ประกอบการในพื้นที่  ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ ๓ เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ ๑๐๐.๐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ ๙๙.๐ ในเดือนมีนาคม ผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังปี ๒๕๖๐ ขยายตัวดีขึ้นจากการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐ รวมทั้งการส่งออกของไทยที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง

นายศุภรัตน์เปิดเผยว่าสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐในเดือนเมษายน คือ ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐใช้สินค้าจากผู้ประกอบการภายในประเทศ  อีกทั้งเจรจากับประเทศที่มีนโยบายกีดกันทางการค้า เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการค้าการลงทุน รวมถึงสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการSMEs เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้น