Econnews_august_2017_issue_602_ 800x1107

Econnews ฉบับประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

เนื้อหาในฉบับ

เรื่องจากปก

องค์กร ๔.๐ ผู้นำ ๔.๐ กลยุทธ์ ๔.๐ มองให้ไกลกว่า ๔.๐ 

Econnews_issue_602_จุฬาแนะผู้ประกอบการมองไกลกว่า4.0

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯชี้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้นำองค์กรธุรกิจที่ต้องเผชิญความไม่แน่นอน ทั้งจากความหลากหลายที่เกิดขึ้นในองค์กรและความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด การบริหารองค์กรธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่มีความท้าทาย ต้องยึดหลักการบริหารจัดการ ๔.๐ โดยพัฒนาใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ องค์กร ๔.๐ ผู้นำ ๔.๐ กลยุทธ์ ๔.๐ สำหรับผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์สามารถปรับใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ(Core Business) ผ่านการสร้างแบรนด์ดิจิทัล ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างรอบด้าน ถือเป็นปัจจัยสำคัญสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้ธุรกิจไทยก้าวสู่ระดับโลก

รายงานพิเศษ

เปิดผลสำรวจตลาดสื่อสารขยายตัวต่อเนื่อง แนะเปิดกว้างทางเทคโนโลยี

econnews_issue_602_เปิดผลสำรวจตลาดสื่อสาร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย
ผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารประจำปี ๒๕๕๙และประมาณการปี ๒๕๖๐ ชี้ตลาดสื่อสารมีมูลค่าเกิน ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เติบโตร้อยละ ๙.๕ จากการใช้จ่ายในกลุ่มอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและบริการที่ไม่ใช่เสียง (nonvoice) ขณะที่บริการเสียง (Voice) ทุกประเภทหดตัวต่อเนื่อง จากความนิยมใช้บริการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตาม การแข่งขันด้านราคารวมทั้งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของตลาดในภาพรวม ซึ่งภาครัฐยังต้องเปิดกว้างทางเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้เกิดทางเลือกระหว่างการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนสร้างการเรียนรู้และลงทุนร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ จึงจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวกระโดด

จากฟ้าสู่ดิน

ที่มา ‘ศิลปาชีพ’

Econnews_issue_602_คอลัมน์_จากฟ้าสู่ดิน_ที่มาศิลปาชีพ

การเสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จฯ โดยตลอด จึงทรงเห็นความยากลำบากของชาวนา ชาวไร่ ผู้เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ และทรงเห็นจุดเด่นจากศิลปหัตถกรรมของเกษตรกรไทยในช่วงว่างจากไร่นารอการเก็บเกี่ยว แต่งานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ไทยซึ่งเคยรุ่งเรืองมาแต่โบราณหลายอย่างกำลังจางหายไปด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ถูกมองข้ามและอุปสรรคทางการตลาด

ถ้ามีการฟื้นฟูดูแลเพื่อสานต่อศิลปหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ไทยให้ถาวเกษตรกรก็จะมีรายได้เสริม หรืออาจเป็นรายได้หลักในอนาคต

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙ โปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…

คอลัมน์จากกองบรรณาธิการ 

คิด

เป็นนักการเมือง แต่กลัวยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ (strategy) กล่าวโดยสรุป เป็นศาสตร์และศิลป์ในการนำทรัพยากรด้านต่าง ๆ มาสนับสนุนการดำเนินนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิภาพ)เมื่อเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ จึงเป็นการนำกำลังอำนาจของชาติในทุก ๆ ด้าน อาทิ การเมืองเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พลังงาน หรือแม้แต่การทหาร มาใช้ในการดำเนินนโยบายของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้นิยามความหมาย ‘ยุทธศาสตร์ชาติ’ แต่บอกว่าประกอบด้วย (๑) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ (๒) เป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาว ที่ต้องกำหนดเวลาดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด และ (๓) ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ

แต่นักการเมือง โดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกล้มล้างอำนาจ ปฏิเสธยุทธศาสตร์ชาติ อ้างว่าจะทำให้ไม่เป็นอิสระในการบริหารงานเมื่อได้เป็นรัฐบาล เพราะกฎหมายกำหนดให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ และตำหนิยุทธศาสตร์ที่ยาวนานถึง ๒๐ ปี ขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา…

เอฟวายไอ

เอเชีย-แปซิฟิก ‘เป้าหมาย’ อาชญากรไซเบอร์ 

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) เป็นมัลแวร์ (Malware) ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการทำงานแตกต่างกับมัลแวร์ประเภทอื่น ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อขโมยข้อมูล แต่จะทำการเข้ารหัสเพื่อล็อกไฟล์ทั้งเอกสาร รูปภาพ รวมถึงวิดีโอ จนทำให้ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเปิดไฟล์ใดๆ ได้ จนกว่าจะได้คีย์ในการถอดรหัสเพื่อกู้ข้อมูลคืนมา ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการจ่ายเงินตามข้อความ ‘เรียกค่าไถ่’ ที่ปรากฏ

Ransomware ถูกตรวจพบครั้งแรกในปี ๒๕๕๘ และเริ่มเป็นที่แพร่หลายและเติบโตเรื่อยมา ปัจจุบันRansomware กลายเป็นหนึ่งในภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่น่ากลัวและยากในการรับมือที่สุดที่ธุรกิจกำลังเผชิญอยู่ เทรนด์ไมโคร ผู้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๐ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคถูกโจมตีอย่างหนักจาก Ransomware สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก

รัฐกิจ

“กูพูดไม่ได้”

ช่วงเริ่มโครงการรับจำนำข้าวนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งนายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว มีอำนาจให้ความเห็นชอบการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งนายภูมิ ได้เห็นชอบให้ซื้อขายข้าวกับบริษัทกว่างตง จำกัด รัฐวิสาหกิจระดับมณฑลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน สองสัญญา รวม ๔.๑๕๙ ล้านตัน ตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท อันเป็นราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด รัฐเสียหาย ๑๑,๐๑๑. ๒๘ ล้านบาท ต่อมา นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวแทนนายภูมิ นายบุญทรง ได้เห็นชอบสัญญาซื้อขายข้าวกับบริษัทกว่างตง ๒.๓ ล้านตัน รัฐเสียหาย ๕,๖๙๔.๗๕ ล้านบาท และเห็นชอบสัญญาซื้อขายข้าวกับบริษัทห่ายหนาน จำกัด ๖๕,๐๐๐ ตัน รัฐเสียหาย ๑๖๒.๖๗ ล้านบาท

สัญญาทั้งสี่ฉบับ ชำระด้วยเช็คธนาคาร(cashier order) ของสองรัฐวิสาหกิจในจีนที่ผู้ซื้อสามารถนำข้าวไปขายต่อประเทศที่สามเพื่อการพาณิชย์ได้ และมีการแก้ไขสัญญาเพื่อเพิ่มชนิดและปริมาณข้าวเรื่อย ๆโดยไม่มีการเจรจาต่อรองเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ…

รายงาน

EXIM BANK ร่วมหนุนไทย–เมียนมาร์ สู่ ‘หุ้นส่วนเศรษฐกิจ’

econnews_issue_602_EXIMBANK_หนุนไทย-เมียนมาร์สู่หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเมียนมาร์มีความแนบแน่นขึ้นเป็นลำดับตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา สะท้อนได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวา่ งสองประเทศที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งในมิติด้านการค้าและ
การลงทุน อย่างไรก็ตาม แม้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นตลอดมาแต่ด้วยบริบทการค้าการลงทุนของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศที่มีความไม่
แน่นอนสูง ประกอบกับการใช้มาตรการกีดกันทางการค้ามากขึ้น ส่งผลต่อไทยและเมียนมาร์ที่จำเป็นจะต้องเร่งยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ขายที่ต่างฝ่ายต่างมองประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง ให้ก้าวไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Cooperative Partners) เพื่อสร้างประโยชน์ทางการค้าการลงทุนร่วมกันในลักษณะ Win-Win Strategy ผ่านการเชื่อมโยงจุดแข็ง (Connecting the Strengths) และปิดจุดอ่อน (Closing the Weaknesses) ซึ่งกันและกัน

นอนแบงก์และสตาร์ทอัพร่วมเติมเต็มสังคมไร้เงินสด

econnews_issue_602_นอนแบงก์และสตาร์ทอัพเติมเต็มสังคมไร้เงินสด

สถาบันการเงินเร่งพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมผ่านบัตรประเภทต่าง ๆภายใต้นโยบายผลักดันสู่สังคมไร้เงินสดจากภาครัฐ เช่นธนาคารทหารไทยฯ ปรับปรุงและขยายเพิ่มบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้าผู้ใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงกิ้งทีเอ็มบี ทัช จนปัจจุบันสามารถช่วยในการจัดการบัตรเดบิต บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดได้อย่างครบวงจรเป็นครั้งแรกในวงการธนาคารพาณิชย์ โดยคาดจำนวนผู้ใช้บริการเป็นหลัก (active users) จะเกินหนึ่งล้านรายในปีนี้

พลังงาน

เร่งวางแผนรับพลังงานหมุนเวียนโตเร็วเกินคาด 

econnews_issue_602_พลังงาน_เร่งวางแผนรับพลังงานหมุนเวียนโตเร็วเกินคาด

ปีที่ผ่านมา นโยบายภาครัฐหนุนโครงการนำร่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี (โซลาร์เสรี) ซึ่งกลไกตลาดในปัจจุบันได้ผลักดันให้ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากต้นทุนการติดตั้งแผงโซลาร์มีความคุ้มค่ามากขึ้น ทำให้บ้านเรือนทั่วไปรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ไม่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐในการลงทุนเพื่อผลิตไฟใช้เองขณะเดียวกัน การวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๗๙ (PDP 2015) ต้องกลับมาพิจารณาใหม่หมดทั้งความต้องการกำลังผลิต แผนการสร้างโรงไฟฟ้า ปริมาณสำรองไฟ และอัตราการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจนแบ่งตามผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ โดยตัวเลขเดิมที่เคยคาดการณ์เอาไว้ไม่สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในระบบ

บ้านปู ประกาศกลยุทธ์รับมือธุรกิจพลังงานในอนาคต

บริษัทบ้านปูฯ รายงานผลประกอบการ ๖ เดือนแรกปี ๒๕๖๐ มีรายได้จากการขายรวม ๔๓,๔๒๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๘,๓๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔ จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา โดยมีกำไรสุทธิรวม ๓,๖๗๐ ล้านบาท (๑๐๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิ ๙๖ ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากราคาขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๔ ในไตรมาสที่ ๒ พร้อมประกาศกลยุทธ์ Banpu Greener & Smarter นำพาองค์กรสู่ธุรกิจพลังงานยุคใหม่

ตลาดเงิน

ครั้งแรกในโลก ‘กสิกรไทย’ บริการหนังสือค้ำประกันผ่านบล็อกเชน

econnews_issue_602_กสิกรออกหนังสือค้ำประกันผ่านบล็อกเชน

 

กสิกรไทยเปิดโลกใหม่บริการหนังสือคํ้าประกันมูลค่า ๑.๓๕ ล้านล้านบาท นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เป็นครั้งแรกในโลก สร้างมาตรฐานใหม่หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ลดขั้นตอน เวลา ต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย
สูงสุด หนุนภาคธุรกิจขับเคลื่อนเร็วขึ้น ๔ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ-เอกชนร่วมพัฒนาใช้นวัตกรรม หวังดันสัดส่วนหนังสือคํ้าประกันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๕

กรุงศรีฯ เติบโตอย่างคุณภาพสู่แบงก์เพื่อรายย่อยชั้นนำ 

econnews_issue_602_กรุงศรีเครียมเข้าสู่ top of mind retail banking

สินเชื่อบุคคลธนาคารกรุงศรีฯ เติบโตได้ดีกว่าที่คาดและเป้าหมายเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมถึงโตดีกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยกัน พร้อมมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าอย่างมีคุณภาพ รับมือเกณฑ์ใหม่แบงก์ชาติเตรียมก้าวสู่ Top-of-Mind Retail Banking

เกียรตินาคินภัทรโตต่อเนื่องตามแผน

กลมุ่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเผยผลการดำเนินงานเติบโตได้ต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจในกลุ่มกระจายความเสี่ยงจากการขยายสินเชื่อที่อาจได้รับผลกระทบตามภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน พัฒนาไปสู่การบริหารจัดการความมั่งคั่งและการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ฟินเทคในมุมมอง ‘เคทีซี’ มุ่งตอบสนองผู้บริโภค

econnews_issue_602_fin tech ในมุมมองเคทีซี

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงิน (Financial Technology: FinTech)มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่การมาถึงของ Startup ทำให้เกิดบริษัทสายเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยผลักดันธุรกิจการเงินได้รวดเร็ว
ขึ้นมากและไม่เคยมีมาก่อนในอดีต รวมถึงการประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่น ๆ ช่วยให้เกิดการนำเสนอบริการที่แตกต่างหลากหลายโดยมุ่งเน้นที่การสร้างความร่วมมือและตอบสนองความต้องการเป็นด้านหลัก

ประกัน

กบข. ทำประกันชีวิตให้สมาชิกต่อเนื่องปีที่ ๑๒

econnews_issue_602_กบข-ทำประกันชีวิตสมาชิกต่อเนื่องปีที่ 12

กบข. ลงนามบันทึกข้อตกลงต่อสัญญาโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข ปีที่ ๑๒ เพื่อส่งมอบความคุ้มครองให้แก่สมาชิก กบข.และครอบครัว ภายใต้แบบประกันชีวิตที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองระยะยาว แบบประกันสะสมทรัพย์ แบบประกันสำหรับการเกษียณอายุ รวมถึงแบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

ธุรกิจ

‘บ้านหลังที่ ๒’ กลยุทธ์ฉลองครบรอบ ๗๐ ปีห้างเซ็นทรัล

econnews_issue_602_ธุรกิจ-กลยุทธ์-เซ็นทรัลทุ่มงบ-แคมเปญบ้านหลังที่2

 ครบ ๗๐ ปี ‘ห้างเซ็นทรัล’ ทุ่มงบกว่า ๓๕๐ล้านบาท เดินหน้ารีแบรนดิ้งและพลิกมิติห้างสรรพสินค้ารูปแบบใหม่ เน้นส่งมอบประสบการณ์เหมือนเป็นบ้านหลังที่ ๒ พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศทุกวัยทุกวิถีชีวิตจากทั่วทุมุมโลก โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อผสานระหว่างช้อปปิ้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ

ไอซีที

เอไอเอสยกระดับสู่เทคโนโลยีที่ไร้ขีดจำกัด

เอไอเอส ประกาศปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคใหม่ที่ไร้ขีดจำกัด พร้อมเดินหน้าตามแนวคิด AIS THE NEXT GENERATION สานต่อวิสัยทัศน์ Digital for Thais ทุ่มเทพลังทั้งองค์กรนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปสนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับทุกภาคส่วนของประเทศไทยขณะเดียวกัน ยังยกระดับการดูแลลูกค้าภายใต้แนวคิด AIS LIVE ๓๖๐ องศา มอบสิทธิประโยชน์เป็นที่สุดให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์

การเคหะฯ เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างบูรณาการ

econnews_issue_602_อสังหา_การเคหะเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างบูรณาการ

การเคหะแห่งชาติ ประกาศผลการดำเนินงานมีผลกำไรสุทธิกว่า ๕๐๐ ล้านบาท และสิ้นปีงบประมาณจะมีกำไรกว่า ๘๔๐ ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สถิติ-ดัชนีเศรษฐกิจไทยในฉบับ

รายรับ-รายจ่ายประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจ-การเงิน

รายรับรายจ่ายประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจการเงิน

การค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค

สถิติการค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค

 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
สถานะธนาคาร

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

สถานะธนาคาร

ยอดจำหน่ายรถยนต์
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ยอดจำหน่ายรถยนต์
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม

ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม

 

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนำได้แล้ววันนี้

อีคอนนิวส์เพิ่มช่องทางการอ่านที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถอ่าน E-Book บน Apple Store  Google Play  และ Window Phone ได้แล้ววันนี้

apple-google-window app badge
โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อ E-book ผ่านร้านหนังสือชั้นนำของประเทศ

Mebmarket

ookbeebiglogo
theonebookstore