Econnews_ISSUE_600_Jun_2017

 

 

Econnews ฉบับประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

เนื้อหาในฉบับ

เรื่องจากปก

เปิดผลสำรวจ ‘ผู้บริโภค’ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

Econnews_issue_600_เรื่องจากปก_ผลสำรวจ

พฤติกรรมของผู้บริโภคไทย กำลังปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลก แต่จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในด้านต่างๆ อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ค่อนข้างเร็ว การเติบโตของรายได้ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครัวเรือน อาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างในพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยในแต่ละกลุ่มซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับทิศทางการบริโภคของโลกไปทั้งหมด

รายงานพิเศษ

จับตาความเสี่ยงด้านการเงินในภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว

Econnews_issue_600_รายงานพิเศษ_จับตาความเสี่ยงด้านการเงินภาวะศกฟื้นตัว

เศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป กำลังอยู่ในภาวะฟื้นตัว ซึ่งเป็นผลจากนโยบายมุ่งลดการนำเข้า เพียงแต่นโยบายดังกล่าวเป็นการรบกวนกระแสการค้าโลก ถือเป็นนโยบายการกีดกันทางการค้า ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตในภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตโดยภาครัฐยังจำเป็นต้องเร่งดำเนินนโยบายในการปฏิรูปเชิงโครงสร้างให้ชัดเจน เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาความท้าทายเชิงโครงสร้างประชากรที่ได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ รวมถึงปัจจัยความไม่แน่นอนและความผันผวนจากภายนอกที่สามารถส่งผลต่อความมั่นคงด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน

คุณภาพสินเชื่อด้อยลงแต่แบงก์พาณิชย์ไทยยังมั่นคง

Econnews_issue_600_รายงาน_แบงก์พาณิชย์ไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๐ ว่า สินเชื่อยังขยายตัวอยู่ในระดับตํ่า ขณะที่คุณภาพสินเชื่อด้อยแต่ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคง
มีเงินสำรองและเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงรวมทั้งมีกำไรสุทธิใกล้เคียงกับปีก่อน โดยธนาคารกรุงเทพกำไรสุทธิ ๘,๓๐๕ ล้านบาทกรุงไทยกำไรจากการดำเนินงาน ๑๘,๔๐๓ล้านบาท กสิกรไทยกำไรสุทธิ ๑๐,๑๗๑
ล้านบาท ไทยพาณิชย์กำไรสุทธิ ๑๑,๙๑๒ล้านบาท ธนชาตมีกำไรสุทธิ ๓,๒๗๒ ล้านบาททหารไทยมีกำไรจากการดำเนินงานหลักก่อนสำรองฯ ๔,๗๖๔ ล้านบาท กรุงศรีอยุธยากำไรสุทธิจำนวน ๕,๖๕๐ ล้านบาท เกียรติ
นาคินภัทร มีกำไรสุทธิ ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่ากับ ๑,๕๒๔ ล้านบาทขณะที่ซีไอเอ็มบีไทยกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญลดลง ๑,๓๘๒.๖ ล้านบาท

จากฟ้าสู่ดิน

ร. ๙ กับเรือตรวจการณ์ราชนาวี

Econnews_issue_600_คอลัมน์_จากฟ้าสู่ดิน_ร9กับเรือตรวจการาชนาวี

 

เหตุที่กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการต่อเรือรบในระดับตรวจการณ์ทั้งใกล้ฝั่งและไกลฝั่งได้เอง สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยือนอู่ต่อเรือ Lürssen Werft เมืองBremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีชื่อในการสร้างเรือเล็กความเร็วสูงให้กองทัพเยอรมนีตั้งแต่สงครามโลก ครั้งที่ ๒เมื่อปี ๒๕๐๓เมื่อเสด็จนิวัติพระนคร ได้มีพระราชดำริให้กองทัพเรือพิจารณาต่อเรือรบความเร็วสูงขึ้นใช้เองเมื่อปี ๒๕๐๕ เพื่อพัฒนาความสามารถของกองทัพที่เคยต่อเรือหลวงสัตหีบเรือตอร์ปิโดเล็กลำแรก แต่มิได้ออกแบบเองและเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์กังหันไอนํ้า ไม่ใช่เครื่องยนต์ดีเซล อันเป็นที่มาของโครงการต่อเรือยนต์เร็วรักษาอ่าว โดยมีเรือ ต. ๙๑ที่กรมอู่ทหารเรือออกแบบและสร้างขึ้นเองนับเป็นเรือต้นแบบ (prototype) ลำแรกของราชนาวีไทย

คอลัมน์จากกองบรรณาธิการ 

คิด

ทุจริตหกหมื่นล้านจำนำข้าว

นโยบายข้าว

๓ ปี รัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา สามารถระบายข้าวสารที่มีปัญหาจากนโยบายการรับจำนำข้ทุจริตหกหมื่นล้านจำนำข้าวาวเปลือกในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประมาณ ๑๒.๗๔ ล้านตัน ได้เงินคืนคลัง ๑๑๔,๐๐๐ ล้านบาท แต่ขาดทุนจากต้นทุนรับจำนำที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ตั้งไว้ตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท ถึง ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาทที่เหลืออีกประมาณ ๒.๕ ล้านตัน วันนี้กลายเป็นข้าวราคาตํ่า เนื่องจากอายุและกาเก็บที่ขาดประสิทธิภาพ ต้องหาทางระบายออกไปเป็นวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม

เอฟวายไอ

เดินเครื่องปฏิรูปกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน

mutual fund

ตลอด ๖ เดือนที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ได้ทำงานร่วมกับคณะทำงานที่เป็นตัวแทนจากภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้าไทย ธนาคารพาณิชย์ ผูประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ ในโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Regulation Reform) เพื่อผ่อนคลายหรือยกเลิกกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตรา ให้เท่าทันกับรูปแบบการบริหารธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงในโลกยุคใหม่แนวทางการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินที่คณะทำงานได้เห็นชอบแล้วแบ่งเป็น ๔ เรื่องหลัก ได้แก่

รัฐกิจ

การบ้าน ๔ ข้อ ของนายกฯ

Econnews_issue_600_รัฐกิจ_การบ้านนายก

หลังปุจฉาในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้ทิ้งเรื่องที่ถามลอย ๆ ไว้บนอากาศ ยังติดปลายนวมมาตั้งเป็นการบ้านให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ช่วยกันตอบ โดยมีเหตุผลที่เป็นทางการว่า เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาตินำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการ อันนี้ ต้องเดากันเอง

รายงาน

‘หัวเว่ย’ แนะ ๓๙ แนวทางยกระดับเศรษฐกิจ ๔.๐ ใน ๕ ปี

Econnews_issue_600_รายงาน_หัวเว่ยแนะ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานความร่วมมือกับบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายด้านดิจิทัลตามวิสัย
ทัศน์ไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล โดยจัดทำรายงานเชิงลึกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานดิจิทัลในประเทศไทย (Thailand Digitalization Whitepaper) เพื่อเสนอแนะแนวทางที่จะสามารถยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลใน ๓
ภาคส่วนสำคัญที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ ได้แก่ ๑. การบริหารจัดการสังคมสูงอายุ ๒. การเพิ่มรายได้เกษตรกร ๓. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ตลาดเงิน

ซีไอเอ็มบีไทยให้สินเชื่อเป็นทุนต่อยอดเครดิตทางการเงิน 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยฯ ตั้งเป้าให้สินเชื่อเป็นแหล่งทุนช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิต
ตอบสนองความต้องการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับผู้มีที่อยู่อาศัยและหลักประกันปลอดภาระหนี้ รวมถึงรายได้จากอาชีพการงานที่มั่นคง โดยใช้สินเชื่อเป็นแหล่งทุนเพื่อ
ปรับระบบเศรษฐกิจที่สมดุล

กลุ่มแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ผนึกแบงก์ไต้หวัน ขยายฐานธุรกิจการเงิน 

CTBC สถาบันการเงินชั้นนำจากไต้หวันร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจกับกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดยซื้อหุ้นเพิ่มทุนมูลค่ากว่า ๑๖,๕๐๐ ล้านบาท เพื่อเข้าถือหุ้นกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในสัดส่วนร้อยละ ๓๕ และมีอำนาจในการตั้งกรรมการบริหาร รวมถึงกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจที่จะมุ่งเน้นในด้านการบริหารเงินส่วนบุคคล ด้านดิจิทัลแบงกิ้ง และธุรกรรมด้านต่างประเทศ

ธอส. เผยปล่อยสินเชื่อใหม่กว่า ๑.๖ แสนล้านในรอบปี 

ฉัตรชัย ศิริไล เผยตัวเลขผลการดำเนินงานหลังรับตำแหน่ง กรรมการผจู้ ดั การ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ครบรอบปี สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ ๑๖๓,๓๘๒ ล้านบาทโดยมียอดสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นเป็น
๙๔๗,๘๑๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนดำรงตำแหน่ง ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๙ร้อยละ ๖.๖๐ สินทรัพย์รวมใกล้แตะ ๑ ล้านล้านบาท หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงร้อยละ ๐.๔๐ ประกาศเดินหน้าตามแผน Transformation to Digital Services หวังใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

ประกัน

‘แอกซ่า’ เดินหน้าปรับเปลี่ยนตามโลกดิจิทัล 

Econnews_issue_600_ประกัน_แอกซ่าเดิหน้าปรับเปลี่ยนตามโลกดิจิทัล

หลังจากการเพิ่มทุนและเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงถึงขั้นตัดราคาในผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ ล่าสุด แอกซ่า ประกันภัยเปิดตัวประกันภัยรถยนต์สุดคุ้ม มอเตอร์ ๒+ ซุปเปอร์เซฟ พร้อมระบบบริหารจัดการรูปแบบใหม่ แอกซ่า คอนเนค ที่เปลี่ยนระบบการจัดการกรมธรรม์ได้ทันต่อเหตุการณ์(เรียลไทม์) ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถ
เชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลได้ทุกอุปกรณ์โดยยังคงเป้าหมายการเติบโตที่สูงกว่าตลาดธุรกิจประกันภัยในภาพรวม และแผนการลงทุนกว่า ๑,๒๐๐ ล้านบาท

กรุงเทพประกันชีวิตเสริมคุ้มครองทุพพลภาพสูงสุด ๓๐ ล้านบาท 

กรุงเทพประกันชีวิต ออกผลิตภัณฑ์บีแอลเอทุพพลภาพ โพรเทค คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หรือจากการสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ธนชาตส่งประกัน Perfect Saver 20/20 จับกลุ่มวัยทำงาน

ธนชาตชี้คนยุคใหม่ใส่ใจป้องกันความเสี่ยงเพิ่ม ส่งผลธุรกิจ Bancassurance เติบโต
ต่อเนื่อง จับมือพรูเด็นเชียล ส่ง Perfect Saver 20/20 Package ประกันที่รองรับครบทั้งชีวิต และสุขภาพลุยตลาด เอาใจวัยรุ่น-วัยทำงาน สร้างความอุ่นใจด้วยราคาเบี้ยจ่ายสบายแต่คุ้มครองนาน ๒๐ ปี พร้อมมีเงินคืน จัดหนังโฆษณากระแทกใจให้คนเตรียมพร้อมรับเหตุไม่คาดฝัน

ต่างประเทศ

วิกฤตทางการทูตของกาตาร์กับผลกระทบต่อไทย

Econnews_issue_600_ต่างประเทศ_วิกฤติทางการทูตกาตาร์

กลุ่มประเทศอาหรับ ๔ ชาติ คือ ซาอุดิอาระเบียอียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบาห์เรนประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและปิดเส้นทางคมนาคมกับกาตาร์ ทำให้ระดับราคาสินค้าโดยรวมภายในประเทศ ภาค
การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบินของกาตาร์ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวจะกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของกาตาร์เพียงเล็กน้อย เนื่องจากเศรษฐกิจกาตาร์พึ่งพิงอุตสาหกรรมนํ้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติเป็นหลักสำหรับผลกระทบต่อประเทศไทย ทีมวิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเมินว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมจะไม่มากนัก โดยคาดการณ์ว่าต้นทุนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากกาตาร์จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๐.๖ – ๑.๗ อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้กาตาร์ไม่สามารถส่งออกก๊าซธรรมชาติได้ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่าที่คาดไว้

ผลิตภัณฑ์

Mercedes-Benz E 350 e อเนกประสงค์ไฮบริด

Econnews_issue_600_ผลิตภัณฑ์_รถยนต์

หลังจากที่ได้เปิดตัว S 500 e และ C 350 eให้คนไทยได้สัมผัสเมื่อต้นปี ๒๕๕๙ ล่าสุดเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ได้เปิดตัวรถปลั๊ก-อิน ไฮบริด รุ่นใหม่ Mercedes-Benz E 350 e ในกลุ่มรถหรูร่วมสมัย(Contemporary Luxury Sedan) มี ๓ รุ่นย่อย E 350 e Avantgarde, E 350 eExclusive และ E 350 e AMG Dynamic

สถิติ-ดัชนีเศรษฐกิจไทยในฉบับ

รายรับ-รายจ่ายประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจ-การเงิน

รายรับรายจ่ายประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจการเงิน

การค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค

สถิติการค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค

 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
สถานะธนาคาร

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

สถานะธนาคาร

ยอดจำหน่ายรถยนต์
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ยอดจำหน่ายรถยนต์
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม

ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม

 

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนำได้แล้ววันนี้

อีคอนนิวส์เพิ่มช่องทางการอ่านที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถอ่าน E-Book บน Apple Store  Google Play  และ Window Phone ได้แล้ววันนี้

apple-google-window app badge
โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อ E-book ผ่านร้านหนังสือชั้นนำของประเทศ

Mebmarket

ookbeebiglogo
theonebookstore