Econnews_ISSUE_599_May_2017(2)

Econnews ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

เนื้อหาในฉบับ

เรื่องจากปก

๓๐ ปี ภาครัฐทุจริต ๑๑๐ เรื่อง‘คอร์รัปชั่น’ ปัญหาที่ยังเกาไม่ถูกที่?

Econnews_Issue_599_เรื่องจากปก

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ – ๒๕๕๙ พบว่า มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐทั้งหมด ๑๑๐ เรื่อง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๕๖ โดยลักษณะการทุจริตที่พบมากที่สุดที่เกิดทุกยุคทุกสมัย คือ การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างและการทุจริตการบริหารราชการที่ใช้อำนาจอนุมัติ

แม้ปัจจุบันคนไทยตื่นตัวและตระหนักถึงผลกระทบและความรุนแรงของปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นมากขึ้น ขณะที่ภาครัฐก็มุ่งใช้กฎหมายที่เข้มงวดและบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม เรื่องของบทลงโทษ การวางกลไกบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ถือเป็นเรื่องปลายเหตุที่ไม่อาจแก้ไขต้นตอของปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นได้ในระยะยาว ซึ่งที่สุดแล้ว ปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศไทยคงไม่ต่างจากอดีตที่เสมือนพายเรือวนในอ่าง

รายงานพิเศษ

เปิดผลสำรวจ ‘สุขภาพคนไทย’ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

Econnews_Issue_599_เปิดผลสำรวจสุขภาพ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สข.) ได้จัดทำสำรวจและ
รายงานภาวะสุขภาพคนไทยมา ๑๔ ปีแล้วล่าสุด ปี ๒๕๖๐ ได้จัดทำในหัวข้อสุขภาพคนไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ ถูกใช้เป็นกรอบคิดสำคัญภายใต้การนำขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมายที่ต้องการบรรลุภายในปี ๒๕๗๓ โดยมีถึง ๒๓๐ ตัวชี้วัด

จากฟ้าสู่ดิน

จากเรือใบสู่เรือรบ

Econnews_issue_599_คอลัมน์_จากฟ้าสู่ดิน_จากเรือใบสู่เรือรบ

ไม่เพียงเรือใบที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงต่อและทรงกีฬา เรือที่ใช้ในด้านความมั่นคงของชาติก็สนพระราชหฤทัยตั้งแต่ยังทรงอยู่ในวัยเยาว์

เมื่อครั้งเสด็จนิวัติประเทศไทยพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ทรงสร้างเรือรบจำลองหลังได้ทอดพระเนตรเรือหลวงศรีอยุธยาและเรือหลวงธนบุรี แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ทางราชการนำภาพถ่ายและหุ่นจำลองเรือรบดังกล่าวไปประมูลหารายได้บำรุงโรงพยาบาลปราบวัณโรค

คอลัมน์จากกองบรรณาธิการ 

คิด

สามปีรัฐประหาร ใครสูญเปล่า

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครบ ๓ ปี รัฐประหารโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกและผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) พร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพในขณะนั้น หลังฝ่ายการเมืองไม่สามารถตกลงกันได้ โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลรักษาการ แม้บริหารประเทศไม่ได้ แต่ไม่ยอมลาออก ขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็หมดสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีตาม คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ตาม
มีการสำรวจความเห็นของประชาชนต่อการบริหารของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา โดยสถาบันการศึกษาสองสามแห่ง ผลมีทั้งบวกและลบ แต่ที่มี ‘ลบ’ เพียงอย่างเดียวคือซีกนักการเมือง

เอฟวายไอ

สังคมไร้เงินสดไปถึงไหนแล้ว?

หลังการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ National e – Payment ระหว่างกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศ ไทยและสมาคมธนาคารไทย เพื่อลดการใช้เงินสดในสังคมไทย จนถึงปัจจุบันมีความคืบหน้าไปไม่น้อย
โครงการพร้อมเพย์ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ ๒๗ มกราคมเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีบุคคลธรรมดาลงทะเบียน ๒๘.๓ ล้านราย นิติบุคคลประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย มูลค่าธุรกรรมผ่านพร้อมเพย์สะสมทั้งระบบมีมากกว่า ๔๘,๐๐๐ ล้านบาท จากธุรกรรมที่เกิดขึ้นกว่า ๗.๕ ล้านรายการ โดยวันที่ปริมาณธุรกรรมสูงสุดมีการโอนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ รายการ

รัฐกิจ

กม. คอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นสองมาแรง

Econnews_Issue_599_รัฐกิจ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐มีผลบังคับใช้ไปแล้วเรียบร้อยเมื่อ ๒๔พฤษภาคม ๒๕๖๐
อ่าน ‘Version 2’ แล้ว นึกถึงชาวสังคมออนไลน์ที่มือไวใจถึง ไม่พอใจ ก็โพสต์ด่า
หรือโดนใจกด Like ใส่ความเห็นต่อท้ายแถมแบ่งปัน (share) ส่งไปให้เพื่อน
เนื้อหาไม่มีอะไร หรือไม่พาดพิงใครหรือองค์กรใดเสียหาย โดยเฉพาะสถาบัน
และความมั่นคง ก็แล้วไปแต่ถ้าเนื้อหาไปเกี่ยวเอามาตราใดมาตราหนึ่งของฉบับที่ ๒ เข้า อันนี้แหละหวาดเสียว หรือไปเกี่ยวฉบับแรก แต่เพิ่มโทษให้สูงขึ้นในฉบับที่ ๒ นี่ก็หนักเลย

รายงาน

รัฐวางยุทธศาสตร์ ‘พัฒนาที่อยู่’ ยกระดับคุณภาพชีวิต 

Econnews_Issue_599_รัฐวางยุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่

จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริหารของรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสในสังคม หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งในการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อเป็นการนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในประเทศได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป็นกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาวโดยบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน

‘ไทย-เวียดนาม’ ชิงเป็นศูนย์กลางในอาเซียน

Econnews_Issue_599_ไทย-เวียดนาม

หากใช้ไทยเป็นเกณฑ์มาตรฐาน จะทำให้เกิดมุมมองที่น่าสนใจต่อการพัฒนาประเทศของเวียดนาม โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจจากหลายสำนักทั่วโลก ได้ให้ความเห็นตรงกันถึงทิศทางแนวโน้มของเวียดนามที่จะสามารถก้าวขึ้นมาเทียบเคียงและข้ามผ่านระดับขีดความสามารถการแข่งขันกับไทยได้ในอนาคต

กระทรวงอุตสาหกรรมลงนามร่วมมือเศรษฐกิจไทย–ลาว

Econnews_Issue_599_กระทรวงอุตสาหกรรม-ไทย-ลาว

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีนำคณะหน่วยงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)พร้อมด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ธพว.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในทางธุรกิจของ สปป.ลาว

การค้า-อุตสาหกรรม

สินเชื่อประชารัฐ Micro SME ให้กู้ ๑๐ ปี ปลอดดอกเบี้ย ๒ แสนบาทต่อราย 

สสว. เดินหน้าโครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อ Micro SME ช่วยเหลือเอสเอ็มอีรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน ให้กู้รายละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไม่คิดดอกเบี้ย ระยะเวลา
๑๐ ปี และปลอดเงินต้น ๓ ปีแรก ยื่นคำขอพร้อมอนุมัติสินเชื่อได้ใน ๗ วันทำการ

กรมโรงงานฯ ลุยโซนนิ่งพื้นที่อุตสาหกรรมเขตอีอีซี 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมวางแผนโครงการศึกษาการกำหนดพื้นที่โซนนิ่งอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ๓ จังหวัด (Eastern EconomicCorridor: EEC) เพื่อสอดรับนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม

ดันไทยเป็นฐานอุตสาหกรรมก่อสร้างในอาเซียน 

ต่างชาติตอบรับโครงการก่อสร้างไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนที่กำลังเติบโต โดย
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ร่วมกับดันไทยเป็นฐานอุตสาหกรรมก่อสร้างในอาเซียนอิมแพ็คฯ และพันธมิตรธุรกิจจากฝรั่งเศสจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการเจรจาธุรกิจ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งอาเซียนขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย นำผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างกว่า ๓๐๐ บริษัทชั้นนำจากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนความรู้และจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรสมัยใหม่

ตลาดเงิน

Non-bank โหมขยายสินเชื่อรายย่อย/เน้นขั้นตอนคัดกรองลูกค้า 

Econnews_Issue_599_non-bank สินเชื่อรายย่อยJPG

ผู้ประกอบการสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non – bank) เร่งขยายธุรกิจรุกเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ยังมีศักยภาพและต้องการสภาพคล่องทางการเงิน ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่นหลังปรับโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นสถาบันการเงินทางเลือกใหม่ ตั้งเป้าขยายลูกค้า ๒ – ๓ล้านราย ใน ๓ – ๕ ปี จากปัจจุบัน ๔๐๐,๐๐๐ราย และยอดสินเชื่อโตร้อยละ ๒๐ – ๓๐ต่อปี จากปีที่ผ่านมาปล่อยสินเชื่อไปกว่า๑๘,๐๐๐ ล้านบาท ด้านบัตรกดเงินสด Amoney คาดลูกค้าเพิ่มจาก ๑๕๐,๐๐๐ราย เป็น ๓๐๐,๐๐๐ รายในปีนี้ เจาะกลุ่มฐานเงินเดือนเริ่มต้น ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปพร้อมปรับระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมตามลูกค้าแต่ละราย

ทีเอ็มบีตอกยํ้าความต่าง มุ่งประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าทุกกลุ่ม 

Econnews_Issue_599_ทีเอ็มบี

เปิดแนวทางดำเนินงานธนาคารทหารไทยฯเพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มได้รับการตอบโจทย์ที่ตรงใจ สะดวกและง่ายในทุกช่องทางการบริการสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล ผ่านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริง (Need Based) ของลูกค้าจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งให้ประโยชน์สูงสุด

SCB Connect เชื่อมบริการสู่มือลูกค้าผ่าน LINE 

Econnews_Issue_599_SCB_line

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ LINE ประเทศไทย พัฒนาช่องทางให้บริการทางการเงินบน แอพลิเคชั่นLINE เปิดตัว SCB Connect เพื่อให้การสื่อสารระหว่างธนาคารกับลูกค้าใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ มีฟังก์ชั่นที่ตอบสนองความต้องการอย่างครบครัน

ประกัน

3B LINK แผนประกันลงทุนคู่คุ้มครอง 

Econnews_Issue_599_3B link

โครงการ 3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรทางการเงิน 3B ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)โดยเริ่มจากปี ๒๕๕๕ พันธมิตร 3B จับมือกันเพื่อเป็นผู้นำด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ด้วยแนวคิดการสร้างความพร้อมทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่มและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับประชาชนล่าสุด ทั้ง ๓ พันธมิตร ร่วมเปิดตัวโครงการ3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครองที่จะช่วยออกแบบอนาคต สำหรับความต้องการและเป้าหมายแต่ละบุคคล

SCBLIFE ส่งเสริมความรู้ประกันชีวิตผู้บริโภค 

SCBLIFE บริษัทประกันชีวิตในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อสังคม ‘ชูแนวคิด Your Life Your Control – รู้ทันสิทธิ ประกันชีวิตจัดการได้’ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริโภคในการทำประกันชีวิต และช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิ และสามารถปกป้องสิทธิของตนเองในการทำประกันชีวิต หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ประชาชนไทยและช่วยผลักดันธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ไทยสมุทรฯ ส่ง ๒ แบบประกันใหม่ 

Econnews_Issue_599_ไทยสมุทร

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์กรรมการผู้จัดการ นำเสนอแบบประกันใหม่ล่าสุด เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเริ่มต้นวางแผนสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ตนเองและคนที่รัก

ไอซีที

กลุ่มทรูหนุนธุรกิจต่อยอดเทคโนโลยีไทยแลนด์ ๔.๐ 

 

กลุ่มทรู โดยทรูบิสิเนส ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ด้วยการร่วมผลักดันให้องค์กรธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภทธุรกิจ มีความตื่นตัว และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในด้านธุรกิจ จากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุน สร้างโอกาสและการต่อยอดทางธุรกิจใหม่

ดิจิทัล เวนเจอร์ส หนุน ๑๐ สตาร์ทอัพสู่ระบบนิเวศครบวงจร 

Econnews_Issue_599_กลุ่มทรูหนุนธุรกิจต่อยอด

ดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทสร้างสรรค์นวัตกรรมในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ฯ เปิดตัว ๑๐ทีมสตาร์ทอัพสายเทคโนโลยีที่ผ่านการติวเข้มมานานกว่า ๖ เดือน จากโครงการ
Digital Ventures Accelerator เพื่อแสดงศักยภาพ นำเสนอโอกาสในการขยายตลาดและต่อยอดธุรกิจ พร้อมรับเงินลงทุนจากดิจิทัล เวนเจอร์ส ทีมละ ๑ ล้านบาท และเงินลงทุนพิเศษสำหรับสตาร์ทอัพที่ได้รับรางวัลการพิจารณาด้านศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและการเติบโต

Techsauce Global Summit 2017 ดึงทุนเทคโนโลยีสู่ไทย

Econnews_Issue_599_techsource globalJPG

เทคซอส ผู้พัฒนาเว็บไซต์สื่อธุรกิจด้านเทคโนโลยี Techsauce.co เผยปัจจัยองค์กรยักษ์ใหญ่ร่วมสนับสนุนสตาร์ทอัพคาดปี ๒๕๖๐ เป็นปีทองที่องค์กรในไทยหันมาตั้งบริษัทร่วมลงทุนในรูปแบบ CVCพร้อมยกระดับการจัดแสดงเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงและจับต้องได้จริง รวบรวมองค์ความรู้เทคโนโลยีระดับโลกครั้งใหญ่ที่สุดในอาเซียน หวังสนับสนุน TechnologyEcosystem ในไทย ผลักดันไปสู่ศูนย์กลางการลงทุนด้านเทคโนโลยีในภูมิภาค

เมโทรฯ ทำข้อตกลงคุณธรรมกับกรมอุตุนิยมวิทยากว่า ๑๔๓ ล้าน

นายประทีป เอื้อศักดิ์เจริญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์จำกัด ในเครือบริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) ในโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑)มูลค่ากว่า ๑๔๓ ล้านบาท โดยมีนายวันชัยศักดิ์อุด ไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธาน และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม ได้แก่ นายวิศิษฎ์ ตันติเอมอรดร.ชวลิต ทิสยากร และนายอมรยศ พานิช

สถิติ-ดัชนีเศรษฐกิจไทยในฉบับ

รายรับ-รายจ่ายประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจ-การเงิน

รายรับรายจ่ายประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจการเงิน

การค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค

สถิติการค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค

 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
สถานะธนาคาร

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

สถานะธนาคาร

ยอดจำหน่ายรถยนต์
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ยอดจำหน่ายรถยนต์
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม

ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม

 

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนำได้แล้ววันนี้

อีคอนนิวส์เพิ่มช่องทางการอ่านที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถอ่าน E-Book บน Apple Store  Google Play  และ Window Phone ได้แล้ววันนี้

apple-google-window app badge
โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อ E-book ผ่านร้านหนังสือชั้นนำของประเทศ

Mebmarket

ookbeebiglogo
theonebookstore