Econnews_issue_604

Econnews ฉบับประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เนื้อหาในฉบับ

เรื่องจากปก

,๖๘๕ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Econnews _issue_604_เรื่องจากปก 4685 โครงการในพระราชดำริ

ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติกว่า ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนพระบรมวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ส่วนราชการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อความ ‘อยู่ดี กินดีและความผาสุก’ ของประชาชน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากความห่วงประชาชน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจน ห่างไกล และทุรกันดาร พระองค์จะทรงใช้เวลาประทับอยู่ในเขตภูมิภาคมากกว่าในกรุงเทพฯ เพื่อที่จะหาข้อมูลที่แท้จริงจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค การเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง ทำให้ทรงสังเกตการณ์และสำรวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อมๆกัน เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลไว้สำหรับการพระราชทานแนวทางดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริต่อไป

รายงานพิเศษ

ปฏิรูปอาชีวศึกษารับอุตสาหกรรมไทย ๔.๐

Econnews _issue_604_รายงานพิเศษ ปฏิรูปอาชีวศึกษารับอุตสาหกรรม4.0

ประเทศต่างๆ ในยุโรป สหรัฐฯ และเอเชียได้ริเริ่มนโยบายด้านอุตสาหกรรมและทักษะที่จำเป็นต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ (Industry 4.0) อย่างไรก็ตาม ทุกประเทศที่ดำเนินนโยบายอุตสาหกรรม ๔.๐ ล้วนต้องเผชิญกับปัญหาการจัดหาช่างเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการแต่ละประเทศได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะแรงงานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น กำหนดทักษะการทำงานที่บริษัทยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ต้องการ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมใหม่ๆ สำหรับช่างเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเน้นความชำนาญด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงทักษะด้านอารมณ์ (soft skills) และส่งเสริมให้อาชีพช่างเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นที่รู้จักของเยาวชน รองรับการฝึกอบรมผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการภาคอุตสาหกรรม

จากฟ้าสู่ดิน

คาถาถวาย ร. ๙

คอลัมน์ จากฟ้าสู่ดิน คาถาถวาย ร.9

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม แต่งคาถาภาษาบาลีถวายพระราชกุศล (ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา) และแปลเป็นภาษาไทย ดังนี้

คอลัมน์จากกองบรรณาธิการ

คิด

‘พอเพียง’ ระดับชาติ เรื่องที่รัฐยังทำไม่จริง

นับแต่รัฐบาลคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาบริหารประเทศชาติ สิ่งที่รัฐบาลนี้กล่าวถึงค่อนข้างบ่อยคือการขอให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง(sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรปรัชญาของ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ สรุปให้สั้นที่สุดก็คือ ‘การยืนอยู่บนขาของตนเอง’ ซึ่งข้อเท็จจริงไม่อาจกระทำได้เต็มร้อยทันที เพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย เป็นประเทศเกษตรกรรมไม่ใช่อุตสาหกรรม

‘พอเพียง’ ระดับบุคคลและครอบครัว จึงเริ่มต้นบนพื้นฐานของการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในขั้นการผลิต แม้จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจพึ่งตนเองได้โดยลำพัง แต่การสร้างเครือข่ายที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ตั้งแต่การผลิต การตลาด และพลาธิการ (logistic) ไม่เพียงประสิทธิภาพ

ในระบบการผลิตและการจัดจำหน่ายเท่านั้น ยังก้าวหน้าไปถึงขั้นการมีหรือเพิ่มอำนาจต่อรองอีกด้วยแต่เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชาติ คือ ‘ภาครัฐ’ กลับไม่เห็นภาพที่ชัดเจนอาจเป็นเพราะระยะแรก หนีไม่พ้นผลกระทบต่อการลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่ ๓ – ๕ ปี ขึ้นอยู่กับมาตรการที่นำมาใช้ แบบนี้ ในทางการเมือง คงไม่มีรัฐบาลไหนกล้าเสี่ยง เพราะ

การใช้ทรัพยากรที่ผลิตได้ในชาติ ไม่สามารถกระทำได้ในทุกสาขาอุตสาหกรรม การใช้มาตรการทางการคลัง ด้วยกำแพงภาษีที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินค้านำเข้าอาจทำได้เฉพาะประเภทฟุ่มเฟือย แต่ถ้าเป็นเครื่องจักรเพื่อการผลิต อาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีราคาเพิ่มสูงขึ้น กลายเป็นขายไม่ได้ – รัฐบาลไหนจะเสี่ยง

แต่เมื่อรัฐบาลนี้ประกาศว่าไม่ได้มาจากทางการเมือง ก็ไม่มีเหตุจะต้องห่วงเรื่องคะแนนเสียง จึงควรพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง นั่นคือ…

เอฟวายไอ

เตรียมตัวกับการปรับโครงสร้างภาษีหลายด้าน

เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนกำไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS) ซึ่งทำให้ไทยมีข้อผูกมัดต้องรับหลักการในแผนปฏิบัติการที่นำเสนอโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) อย่างน้อย ๔ หลักการมาใช้บังคับ(Comprehensive BEPS Package)

หลักการที่ว่าประกอบด้วยการป้องกันการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนในทางที่ไม่ถูกต้อง (The Prevention of Treaty Abuse) การจัดทำรายงานระหว่างประเทศ (Country-by-Country Reporting: CbCR) มาตรการการตอบโต้ (Harmful Tax Practices) และมาตรการปรับปรุงข้อโต้แย้งระหว่างประเทศ (Dispute Resolution) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยกฎหมายภายในของไทยเองต้องถูกตรวจสอบหรือตรวจทานจากประเทศสมาชิกอื่นก่อน ว่ามีความพร้อมเพียงพอหรือไม่ในการที่จะรับหลักการตามแผนปฏิบัติการทั้ง ๔ ของ OECD มาปรับใช้

รัฐกิจ

‘เบญจา’ ผิดตรงไหน

ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สั่งจำคุกนางเบญจา หลุยเจริญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ๓ ปี – จำเลยอุทธรณ์ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐อ่านคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีเดียวกันนี้ – ยืนตามศาลชั้นต้น และไม่มีเหตุให้รอการลงโทษ นางเบญจา หลุยเจริญ และพวกเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้ตรงไหน และทำไมศาลจึงพิพากษาว่ามีความผิดสรุปได้ ดังนี้ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ดร. ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ในขณะนั้น ขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ๓๒.๙๒ ล้านหุ้น ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (par) หุ้นละ ๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๒๙.๒ ล้านบาท (มูลค่าการตลาดขณะนั้นเกือบ ๕,๐๐๐ ล้านบาท)

 

 รายงาน

จับทิศ เคทีซี ประสานพันธมิตรเกาะติดดิจิทัล

Econnews _issue_604_รายงาน จับทิศเคทีซีจับมือพันธมิตรดิจิทัล

บมจ.บัตรกรุงไทย (เคทีซี) ประกาศทิศทางธุรกิจสินเชื่อและบัตรเครดิต มุ่งเน้นพัฒนาบริการที่จำเป็นและตอบสนองตามความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก (Customer Needs) พร้อมรับมือปัจจัยความท้าทายทั้งการดำเนินธุรกรรมในยุคดิจิทัลและความเข้มงวดตามเงื่อนไขระเบียบหลักเกณฑ์ของทางการ โดยยังคงดำเนินกลยุทธ์รุกด้านการตลาดต่อเนื่อง เดินหน้าจับมือพันธมิตรธุรกิจและแสวงหาความร่วมมือจากคู่ค้าแบบรอบทิศ ตั้งเป้าหมายสร้างความผูกพันและการเติบโตที่ยั่งยืนจากประสบการณ์ที่ดี (Customer Experience)

อสังหาริมทรัพย์

ดัชนีราคาห้องชุด-บ้านใหม่ ไตรมาส ๓ พุ่ง

Econnews _issue_604_อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีราคาห้องชุด-บ้านใหม่ไตรมาส 3

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด เป็นรายไตรมาส โดยสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ ๖ หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ๒ จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคาปี ๒๕๕๕ เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน ๑๕๐ ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้วในไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐ ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ ๑๒๘.๘ จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก ๑๒๑.๖ จุด หรือร้อยละ ๕.๙ และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๐ โดยเพิ่มขึ้นจาก ๑๒๖.๘ จุด หรือ ร้อยละ ๑.๖

ตลาดเงิน

สินเชื่อกรุงศรีฯ เติบโต ๗.๖% ในครึ่งปีแรก

Econnews _issue_604_รายงาน สินเชื่อกรุงศรีครึ่งปีแรกขยายตัวร้อยละ 7.6

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ เผยผลการดำเนินงานกลุ่มงานลูกค้าธุรกิจ SME ยังคงมียอดสินเชื่อเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจด้วยการมุ่งสู่ธนาคารหลักเพื่อลูกค้า SME เน้นการเสนอรูปแบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalization) ด้านการดำเนินงานสายงานสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครึ่งแรกปี ๒๕๖๐ สินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๓ คาดทั้งปีจะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๕ เติบโตสวนตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวสู่ภาวะ New Normal

ซิตี้แบงก์ก้าวสู่ตลาดการลงทุนชิงฐานลูกค้ามั่งคั่งสูง

ซิตี้แบงก์ เปิดซิตี้โกลด์ เวลท์ เซ็นเตอร์สาขาธนาคารยุคใหม่ พร้อมให้บริการโดยไร้เงินสดและเป็นศูนย์รวมบริการธนาคารดิจิทัลทั้งด้านการเงินและการลงทุน ด้วยนวัตกรรมวางแผนการลงทุน รวมถึงพนักงานที่กลายเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนครบวงจรโดยตั้งเป้าเพิ่ม จำนวนลูกค้านักลงทุนระดับสูง (High Net Worth investor) ในกลุ่มซิตี้โกลด์อีกร้อยละ ๔๐ ในปี ๒๕๖๐ และเพิ่มจำนวนเป็น ๒ เท่า ในปี ๒๕๖๓

ธ.กรุงเทพฯ จับมือธรรมศาสตร์ ช่วยสตาร์ทอัพไทยสยายปีก

ธนาคารกรุงเทพฯ จับมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพไทยที่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง พร้อมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและช่วยเหลือในการเชื่อมโยงเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางธุรกิจที่จะมีผลต่อเนื่องถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม

ประกัน

อลิอันซ์อยุธยาฯ เสริมแกร่งช่องทางตัวแทน

ผลประกอบการกลุ่มอาคเนย์โตต่อเนื่อง

คปภ. อนุมัติกรุงเทพประกันชีวิตทำ ๔ ธุรกรรมดิจิทัล

สถิติ-ดัชนีเศรษฐกิจไทยในฉบับ

รายรับ-รายจ่ายประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจ-การเงิน

รายรับรายจ่ายประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจการเงิน

การค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค

สถิติการค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค

 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
สถานะธนาคาร

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

สถานะธนาคาร

ยอดจำหน่ายรถยนต์
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ยอดจำหน่ายรถยนต์
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม

ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม

 

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนำได้แล้ววันนี้

อีคอนนิวส์เพิ่มช่องทางการอ่านที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถอ่าน E-Book บน Apple Store  Google Play  และ Window Phone ได้แล้ววันนี้

apple-google-window app badge
โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อ E-book ผ่านร้านหนังสือชั้นนำของประเทศ

Mebmarket

ookbeebiglogo
theonebookstore