Econnews ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เนื้อหาในฉบับ เรื่องจากปก ตั้ง ‘Super Holding’  ปฏิรูปหรือผูกขาดรัฐวิสาหกิจ?        

Econnews_60508580731

Econnews ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เนื้อหาในฉบับ

เรื่องจากปก

ตั้ง ‘Super Holding’  ปฏิรูปหรือผูกขาดรัฐวิสาหกิจ?