EconNews_Issue_603_Sep 2017

Econnews ฉบับประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

เนื้อหาในฉบับ

เรื่องจากปก

บำเหน็จบำนาญไม่พอสำหรับสังคมชรา ๑๒ ต้องออมเพิ่ม/ลงทุนสร้างผลตอบแทน

Econnews_issue_603_สังคมผู้สูงอายุ

นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งประเทศ ณ ปี ๒๕๕๘ มีผู้สูงอายุไทยจำนวน ๑๐.๓ ล้านคน จากประชากรทั้งหมด ๖๕ ล้านคน แบ่งเป็นผู้สูงอายุชาย ๔.๖ ล้านคน และผู้สูงอายุหญิง ๕.๗ ล้านคน จนถึงปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มีผู้สูงอายุประมาณ ๑๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี ๒๕๖๘ โดยจะมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๒๐ คาดว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) ในอีก ๑๘ ปีข้างหน้า หรือในปี ๒๕๗๘ จะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๐ ของประชากรทั้งประเทศ

รายงานพิเศษ

โอน/จ่ายผ่าน ‘QR Code’ ธุรกรรมใหม่สู่สังคมไร้เงินสด

Econnews_issue_603_โอนชำระเงินด้วย QRCODE

๒๕๖๐๑๙ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ American Express, JCB International (Thailand), Mastercard, UnionPay International และ VISA พร้อมทั้งผู้ให้บริการทางการเงินในไทย ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย, สภาสถาบันการเงินของรัฐ, สมาคมธนาคารนานาชาติ, สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย, สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, National ITMX และ Thai Payment Network เปิดให้บริการโอน/ชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้คิวอาร์โค้ดในไทยมีระบบเดียว ไม่ต้องยุ่งยากแบ่งแยกตาม ผู้ให้บริการ

จากฟ้าสู่ดิน

ร. ๙ กับรางวัลระดับ โลก

Econnews_issue_603_คอลัมน์_จากฟ้าสู่ดิน_พระเจ้าอยู่หัว ร9 _ร.9กับรางวัลระดับโลก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรระหว่างประเทศและระดับโลก ที่ไม่เพียงการเฉลิมพระเกียรติ หากมาจากพระอัจฉริยภาพ ในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

๒ ธันวาคม ๒๕๓๔ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ถวายรางวัล ‘ฟีเล’ (Philae Medal) เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

คอลัมน์จากกองบรรณาธิการ

คิด

สองนายกฯ ไทยในตระกูลชินวัตร

การได้เป็นผู้บริหารสูงสุดในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เกิดจากความต้องการของ ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่ง (น่าจะ) มีความเชื่อว่าสามารถช่วยน้องสาวคนเล็กบริหารประเทศจากแดนไกล และควบคุมนักการเมืองรวมทั้งแกนนำเสื้อแดงในสังกัดให้อยู่ในแถวได้

เอฟวายไอ

ดูแลเป็นพิเศษ ‘๕ แบงก์ใหญ่’

การประกาศแนวทางการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ไทยเพิ่มเติมสำหรับ ‘ธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบ’ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ผู้มีเงินฝากกับธนาคาร โดยเฉพาะกับ ๕ ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นธนาคาร D-SIBs ธนาคารทั้ง ๕ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ข้อเท็จจริงคือ ธปท. ได้ประกาศแนวทางการกำกับดูแลธนาคาร D-SIBs ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (BASEL III) ที่หลายประเทศได้ประกาศใช้ไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เป็นผู้ให้บริการพื้นฐานทางการเงินที่สำคัญและมีความเชื่อมโยงมาก จึงมีความสำคัญต่อระบบ การเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ธปท. จึงได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ทั้ง ๕ ธนาคารเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างให้ระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคง และสามารถให้บริการทางการเงินแห่งประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

รัฐกิจ

คุก ‘ยิ่งลักษณ์’ ๕ ปี ที่ประเด็นไหน

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ พิพากษาจำคุกนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นเวลา ๕ ปี แล้วมีผู้สงสัยว่าประเด็นไหนที่ศาลฯ เห็นว่าเป็นความผิด เพราะข้อต่อสู้ที่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ นำมาค้านก็คือ (๑) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ไม่มีอำนาจไต่สวนนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร และ (๒) ศาลไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่านโยบายของรัฐบาลชอบด้วยกฎหมายหรือมีความเหมาะสมหรือไม่

รายงาน

จากวิกฤติเศรษฐกิจโลกสู่การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

Econnews_issue_603_จากวิกฤติเศรษฐกิจโลกสู่การค้า-พัฒนายั่งยืน

ที่ประชุม สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) มีสถานะเป็นองค์การชำนาญพิเศษภายใต้สหประชาชาติ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักด้านการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจมหภาคของโลก โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางการค้า การลงทุน รวมทั้งการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) และประเทศด้อยพัฒนา (Least developing countries) เพื่อช่วยเหลือให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ

จับทิศทางการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย

Econnews_issue_603_จับทิศทางเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องได้ดีกว่าที่คาด โดยมีปัจจัยหนุนที่ชัดเจนจากภาคส่งออกตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก แต่การเติบโตยังตํ่ากว่าในภูมิภาคและกระจุกตัวกับบริษัทขนาดใหญ่ไม่กี่บริษัทที่มีผลต่อการจ้างงานไม่มากนัก รวมถึงการบริโภคภายในประเทศและการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อยังมีข้อจำกัด ภายใต้ภาวะตลาดการเงินที่กดดันต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า นอกจากนี้ ยังต้องติดตามการลงทุนภาคเอกชนที่จะกลับมาเติบโตได้ตามการขยายตัวในภาคส่งออกและช่วยกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ทั่วถึงในวงกว้างได้ต่อไปหรือไม่

ไทยแลนด์ ๔.๐ พร้อมรุกสู่อาเซียน

Econnews_issue_603_ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมรุกสู่อาเซียน

บีโอไอเผยสถานการณ์การลงทุนไทยในต่างประเทศ ตลอดช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา ยอดการลงทุนของไทยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากหลักพันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นกว่าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นกว่า ๑๐ เท่าตัว โดยในปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นักลงทุนไทยออกไปลงทุนต่างประเทศ ๑๔,๒๗๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเกือบ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และสูงกว่าปี ๒๕๕๘ ที่มีมูลค่าลงทุนประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปี ๒๕๖๐ บีโอไอคาดว่าจะมีการลงทุนไทยในต่างประเทศประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลงเนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ออกไปหลายโครงการแล้ว และส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอาเซียน โดยไทยมียอดการลงทุนในอาเซียนเป็นอันดับ ๓ รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

ตลาดเงิน

แบงก์สนองตลาดยุคดิจิทัลเฟ้นนวัตกรรมบริการ

Econnews_issue_603_แบงก์สนองตลาดยุคดิจิทัล

๒๕๖๐๓๗แบงก์ขยับตัวรุกนวัตกรรมดิจิทัล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ เปิดตัว SCB Abacus บริษัทในเครือที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีขั้นสูง AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจและบริการ ธนาคารกรุงศรีฯ เผยโฉม KMA โมบายแบงกิ้งที่ใช้งานง่ายขึ้น เร็วขึ้น พร้อมรองรับเทคโนโลยีการเงินอย่างครบครัน ด้านธนาคารยูโอบีฯ เปิดตัว UOB Mighty แอพพลิเคชั่นที่รวมบริการด้านการเงินและการใช้ชีวิตเข้าด้วยกัน ขณะที่ทหารไทย ME by TMB บัญชีดิจิทัลส่งแคมเปญใหม่ ME is MORE ได้มากกว่าถ้าเป็น ME โดยฝากเงินกับ ME ได้ดอกเบี้ยสูงถึง ๔.๕ เท่าของออมทรัพย์ทั่วไป

 พลังงาน

‘พลังงานบริสุทธิ์’ ผนึก ‘กฟน.’ เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

Econnews_issue_603_พลังงานบริสุทธิ์ผนึกกฟน-เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จับมือการไฟฟ้านครหลวงและพันธมิตรนับสิบราย เร่งสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EA Anywhere ทั่วประเทศกว่า ๑,๐๐๐ สถานี ภายในปี ๒๕๖๑ พร้อมให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันและข้อเสนอพิเศษชาร์จไฟฟรีถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้างสรรพสินค้า อาคารจอดรถ อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัยและโรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงสถานีบริการนํ้ามัน

ราชบุรีโฮลดิ้งต้นทุนลด-กำไรพุ่ง พร้อมขยายการลงทุน

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงาน ๖ เดือน ปี ๒๕๖๐ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรับรู้กำไรจำนวน ๓,๕๕๙.๔๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐.๘ จากงวดเดียวกันปีที่ผ่านมา คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ ๒.๔๕ บาท นอกจากนี้ เตรียมการลงทุนใหม่อีก ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพู โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau อินโดนีเซีย และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ในออสเตรเลีย รวมกำลังผลิตตามการถือหุ้น ๓๖๐ เมกะวัตต์เทียบเท่า ส่งผลให้กำลังผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น ๗,๓๗๓ เมกะวัตต์เทียบเท่า

บ้านปูฯ ซื้อหุ้น ‘ซันซีป’ ผู้ผลิตโซลาร์รายใหญ่ในสิงคโปร์

Econnews_issue_603_บ้านปู-ซื้อหุ้น-ซันซีป

 

บ้านปู อินฟิเนอร์จี ลงทุนประมาณ ๑,๘๖๐ ล้านบาท ในซันซีปผู้ผลิตโซลาร์รายใหญ่ของสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความชำนาญ เตรียมแผนขยายตลาดต่างประเทศในอนาคต

Vestas คว้าโครงการกังหันลมขนาด ๑๘๐ เมกะวัตต์ ในไทย

นับเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Vestas ที่จะได้ผลิตและติดตั้งกังหันลม รุ่น V136-3.0 MW จำนวน ๖๐ ต้นในประเทศไทย ซึ่งมีความสูงระดับ ๑๕๗ เมตร โครงการนี้จะเป็นโครงการที่มีกังหันลมสูงที่สุดในภูมิภาคนี้

ธุรกิจ

นวนครวางโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกรับธุรกิจ ๔.๐ 

บมจ.นวนคร ลงนามสัญญาให้ บมจ.เอแอลที เทเลคอม เป็นผู้วางโครงข่าย High Speed Fiber Optic เพื่อให้เช่าในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ระยะเวลา ๑๖ ปี มูลค่าลงทุน ๑๕๐ ล้านบาท หวังมุ่งเน้นให้เป็นพื้นที่ที่มีความทันสมัยทางเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการและนโยบายภาครัฐ พร้อมเดินหน้าวางโครงข่ายในเฟสแรก โซนโรงงานอุตสาหกรรม ๑๙๘ แห่ง

 

ไอซีที

เอไอเอสดึงพันธมิตรรุกให้บริการคลาวด์ครบวงจร

เอไอเอสเปิดวิสัยทัศน์และบริการภายใต้ AIS Business Solutions เพื่อองค์กรธุรกิจในรูปแบบของ Business Cloud ที่มีความครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษา วางแผน ดูแลและบริหารจัดการ พร้อมประกาศความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายระบบนิเวศน์ที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดบริการใหม่ ๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นต่อไปในยุคไทยแลนด์ ๔.๐นา

‘กบข.-ทรูมูฟ’ ให้ส่วนลดมือถือและใช้ 4G ไม่จำกัด

วงเสวนา ‘ไอทีพีซี’ แนะทุกฝ่ายเร่งปรับตัวรับเทคโนโลยี ๔.๐

สปอตไลท์

‘มองโลกใส แม้วัยสูง’ กับ ‘ไทยประกันชีวิต’ 

ไทยประกันชีวิตสนับสนุน ‘มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ’ โดยร่วมกับคณะจักษุแพทย์อาสา ศิริราชพยาบาล ผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงวัยยากไร้ในโครงการ‘มองโลกใส แม้วัยสูง’ ปี ๓ เพื่อมอบโอกาสการมองเห็นแก่ผู้สูงวัย

สถิติ-ดัชนีเศรษฐกิจไทยในฉบับ

รายรับ-รายจ่ายประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจ-การเงิน

รายรับรายจ่ายประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจการเงิน

การค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค

สถิติการค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค

 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
สถานะธนาคาร

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

สถานะธนาคาร

ยอดจำหน่ายรถยนต์
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ยอดจำหน่ายรถยนต์
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม

ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม

 

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนำได้แล้ววันนี้

อีคอนนิวส์เพิ่มช่องทางการอ่านที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถอ่าน E-Book บน Apple Store  Google Play  และ Window Phone ได้แล้ววันนี้

apple-google-window app badge
โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อ E-book ผ่านร้านหนังสือชั้นนำของประเทศ

Mebmarket

ookbeebiglogo
theonebookstore