COVER Econnews Issue 579 September 2015

 ECONNEWS TOP STORIES

digital economy คอลัมน์ คิด ISSUE 579 SEPTEMBER 2015

ASEAN culture figureB

สื่อสารช่องทางเดียวเกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจดิจิทัล 

ความมั่นคงของชาติในด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีวิธีอื่น ๆ ที่แม้ปัจจุบันจะให้ประสิทธิผลน้อยกว่า แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่า ก่อให้เกิดผลเสียน้อยกว่าการสื่อสารช่องทางเดียว ก็ถือว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ บวกกับการจริงจังและทุ่มเทของคนในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง…

ภูมิศาสตร์การเมือง: ผลกระทบต่อสามเสาหลักอาเซียน

สิ้นปี ๒๕๕๘ เป็นหมุดเวลาแห่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) แม้ผู้ที่เกี่ยวข้องและนักวิเคราะห์เห็นตรงกันว่า จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด แต่ต่างก็พยายามมองไปข้างหน้า มองให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือ

thai justice system toward ASEAN by econnews ISSUE 579 SEP 2015

อุตสาหกรรม

ความพร้อมของ’กระบวนการยุติธรรมไทย’กับการเข้าสู่สังคมASEAN

โลกาภิวัตน์ (globalization) เกิดจากการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่ นับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคหลังสิ้นสุดสงครามเย็น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผ่านระเบียบรูปแบบใหม่อันมีที่มาจากกฎหมายและกรอบความคิดของประเทศตะวันตกเป็นสำคัญ ส่งเสริมการแพร่ขยายแบบแผนการพัฒนาของตะวันตกไปยังประเทศอื่น ๆ

รับมือ’ส่งออก’ทรุดต่อเนื่อง

หลังจีนและเวียดนามประกาศลดค่าเงิน ธนาคารกลางหลายประเทศพร้อมในกันลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยพยุงการ’ส่งออก’ ซึ่งการแข่งขันทางการค้าที่ยึดโยงกับจีน ทำค่าเงินโดยรวมในภูมิภาคอ่อนค่า

WUHAN  ASEAN

อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ISSUE 579 econnews(T)

เปิดเส้นทางสายไหมทางทะเล ‘อู่ฮั่น – อาเซียน’

หนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจีน คือ การพัฒนาแถบเศรษฐกิจฉางเจียง โดยการสร้างเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลที่มีเมืองอู่ฮั่นนำบทบาทเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระดับชาติที่มีความสำคัญ และที่ผ่านมามีการฟื้นฟูเส้นทางขนส่งจากอู่ฮั่นไปสู่ยุโรป จากความร่วมมือสร้างเส้นทางขนส่งความเร็วสูงทั้งทางบกและทางนํ้าร่วมกันระหว่างจีนกับยุโรป

จับตาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ก่อให้เกิดรูปแบบและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งภาครัฐยังจำเป็นต้องคำนึงถึง เพื่อปรับตัวรับมือให้เท่าทัน เพราะในทางปฏิบัติอาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ฉุดรั้งการเติบโตเศรษฐกิจโดยไม่รู้ตัว

econnews ISSUE 579 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

กระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนแผน’แม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย’

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนแผน’แม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย’ ตามแนวทางการดำเนินงาน ๓ ระยะ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมเร่งวางมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมทำเงินได้แก่๑.อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ๒.อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน๓.อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม๔.อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางและ ๕.อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นแท่นเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมโลก

บ้านปูฯ เตรียมก้าวสู่ธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืน

บริษัทบ้านปูฯ รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรกปี ๒๕๕๘ รายได้จากการขายรวม คิดเป็น ๑,๒๙๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ ๔๒,๕๓๔ ล้านบาท (คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ๒ ไตรมาส ที่ ๑ เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ๓๒.๙๕ บาท) พร้อมเปิดแผนยุทธศาสตร์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งลงทุนครอบคลุมธุรกิจพลังงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

กสิกร/ไทยพาณิชย์อัดฉีดเม็ดเงินหนุนเอสเอ็มอี

ธนาคารไทยพาณิชย์และกสิกรไทยตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของรัฐบาลอย่างเต็มที่ โดยไทยพาณิชย์เตรียมวงเงินสนับสนุนอีกกว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านบาทในไตรมาส ๔ ปีนี้ เพื่ออัดฉีดเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถผ่านวิกฤต ด้านกสิกรไทยเตรียมปล่อยกู้ให้เอสเอ็มอีวงเงินรวม ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท พร้อมหาช่องทางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมั่นคง

สมาคมธนาคารไทยจับมือภาคสังคมปูพื้นฐานความรู้ทางการเงิน

สมาคมธนาคารไทย โดย ๑๕ ธนาคารพาณิชย์ ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับภาคสังคม นำโดยสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ องค์กรภาคีต่าง ๆ เปิดมิติความร่วมมือภายใต้โครงการ ‘รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ’ (Saving for Change) เพื่อปฏิรูปความรู้พื้นฐานทางการเงินให้แก่เยาวชนให้มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างบูรณาการ ภายใต้หลักสูตร ๔ รู้สู่ความมั่งคั่ง

เคทีซีจัดแคมแปญขยายฐานลูกค้าต่างจังหวัด ครึ่งปีหลัง มุ่งทำตลาดผ่าน KTC PROUD

เคทีซี ระดมอัดแคมเปญการตลาด รุกหนักกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและขยายสินเชื่อบุคคล โดยมุ่งเน้นตลาดในต่างจังหวัดที่ยังมีกำลังซื้อและพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยตามรูปแบบการใช้ชีวิตในหัวเมืองใหญ่โดยช่วงครึ่งปีหลังนี้ จะยังคงมุ่งการทำตลาดผลิตภัณฑ์สินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เป็นหลัก เนื่องจากมีความคล่องตัว ตรงกับความต้องการ ของสมาชิกและได้รับความนิยมสูง