Econnews_issue_601_July_2017

 

Econnews ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

เนื้อหาในฉบับ

เรื่องจากปก

เปิดแนวทางปฏิรูปสื่อออนไลน์ ! จาก ‘สังคมก้มหน้า’ สู่โลกจริง

Econnews_issue_601_ปฏิรูปสื่อออนไลน์

ภายใต้สภาพการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการใช้สื่อออนไลน์กันอย่างกว้างขวาง จนเกิดสภาพ ‘สังคมก้มหน้า’ ในทุกพื้นที่ ทุกเพศ และทุกวัย และนั่นเป็นเหตุให้คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนได้ศึกษาและหาแนวทางเพื่อให้เกิดการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังจะเห็นได้ว่า สื่อออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย แต่ปัจจุบันกลับมีการใช้ที่ไม่เหมาะสม เพราะผู้ใช้ขาดความรู้เท่าทันสื่อ ขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้สิทธิเสรีภาพการสื่อสารบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม หรือขาดมาตรฐานจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์กอปรกับขาดประสิทธิภาพในการกำกับ
ดูแลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสถาบันหลักของประเทศ จำเป็นต้องมีการปฏิรูปในเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในปี๒๕๖๒ และในระยะยาว ซึ่งเป็นวาระต่อเนื่องที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

รายงานพิเศษ

ครึ่งแรกเศรษฐกิจไทยโตเกินคาด ครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรเมื่อโลก/ส่งออกฟื้น?

Econnews_issue_601_ครึ่งปีหลังโลกส่งออกฟื้น

เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยความเสี่ยงที่เคยกังวลกันก่อนหน้านี้เริ่มผ่อนคลายลงไป โดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป และนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ ที่ยังไม่มีการกีดกันที่รุนแรงต่อประเทศคู่ค้าหลักภาพการค้าโลกที่เติบโตได้สูงถึงกว่า
ร้อยละ ๑๐ ในช่วงไตรมาสแรก ยังสะท้อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่นำโดยสหรัฐฯอย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนเชิงนโยบายและภาวะการเมืองยังคงมีอยู่โดยอาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนตลาดการเงินและเงินทุนเคลื่อนย้าย

จากฟ้าสู่ดิน

ร. ๙ กับภาษาไทย

Econnews_issue_601_ร9กับภาษาไทย

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเปิดการอภิปรายครั้งประวัติศาสตร์ด้วยเรื่อง ‘ปัญหาการใช้คำไทย’“ภาษาไทยนั้น เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางสำหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ไห้ดี เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองมาแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้

คอลัมน์จากกองบรรณาธิการ 

คิด

พายุ ‘เซินกา’ กับบทเรียนทางการสื่อสาร

พฤหัสบดี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓ นาฬิกา กรมอุตุนิยมวิทยา โดยนายวันชัย ศักดิ์อุดมไชยอธิบดี ออกประกาศบนเว็บท่า เตือนพายุดีเปรสชั่น ‘เซินกา’ (Sonca) ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ซึ่งจะมีฝนตกบริเวณกว้าง กับมีฝนตกหนักถึง ‘หนักมาก’หลายพื้นที่ จึงให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าล้นตลิ่ง โดยแสดงรายชื่อจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบในวันศุกร์ ๒๗ และเสาร์ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พร้อมกับแจ้งการประกาศครั้งต่อไปในวันศุกร์ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น.

เอฟวายไอ

คนไทยทำอะไรในยุค Thailand 4.0

ปัจจุบัน การใช้อินเทอร์เน็ตในไทยมีความก้าวหน้าสูงมาก เพราะมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ โดยประชากรไทย ๔๒ ล้านคนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลาคนไทยค้นหาข้อมูลด้วย Google มากขึ้น โดยร้อยละ ๖๐ เป็นการค้นหาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขี้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบจากการพิมพ์ข้อความค้นหาเป็นการค้นหาด้วยเสียง ขณะที่จำนวนการค้นหาผ่านคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์พกพาลดลงเรื่อยๆ

รัฐกิจ

ยิ่งลักษณ์-บุญทรง-ยงยุทธ-จตุพร

เปิดม่าน ‘เสื้อแดง’ ด้วยเรื่องของคนชื่อ ‘ตู่’ ที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเป็น ‘ตู่’ จตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ด้วยคดีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นโจทก์ฟ้องหมิ่นประมาท ‘ตู่’ จตุพร ฯที่ไปปราศรัยเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒

รายงาน

พัฒนา ‘ย่านนวัตกรรม’ ยกระดับประเทศไทย ๔.๐

Econnews_issue_601_พัฒนาย่านนวัตกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เร่งดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อไปสู่การสร้างเศรษฐกิจแห่งผู้ประกอบการโดยการนำทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมอาศัยความร่วมมือและการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนการวางเป้าหมายในการขับเคลื่อนความเติบโตทางเศรษฐกิจ จากการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม อันจะเป็นประโยชน์กับประเทศปัจจุบัน สนช. ได้กำหนดพื้นที่นำร่องโครงการย่านนวัตกรรม ๑๕ ย่านประกอบด้วย ย่านนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร ๘ ย่าน

ตลาดเงิน

ธุรกิจการเงินชิงฐานลูกค้าวินัยดี รับเกณฑ์ใหม่ทางบัญชี IFRS 9 

Econnews_issue_601_ธุรกิจการเงินลูกค้าวินัยดีรับ IFRS9

เผยเกณฑ์ใหม่ IFRS 9 (International Financial Reporting Standard) ปรับวิธี
การทางบัญชีสถาบันการเงิน มุ่งรักษาวินัยการเงิน เสนอสินเชื่อผู้บริโภคที่มีสุขภาพการเงินดี พร้อมปรับตัวรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวน ชี้แนวโน้มการตั้งสำรองหนี้สูญในระดับสูงและการประเมินผลลูกหนี้ตามระดับความเสี่ยง บีบธุรกิจการเงินแข่งขันด้านการตลาดมากขึ้น

กสิกรไทยฯ ตั้งกองทุน ๑,๐๐๐ ล้าน สร้างนวัตกรรมการเงิน

Econnews_issue_601_กสิกรไทยตั้งกองทุน

ธนาคารกสิกรไทยฯ เปิดตัว Beacon Venture Capital หน่วยงานร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพภายใต้แนวคิด The Next Building Block ผ่านกองทุน ๑,๐๐๐ ล้านบาท หนุนพัฒนานวัตกรรมด้านการเงิน โดยเป็นธนาคารไทยรายแรกที่ลงทุนรูปแบบ Venture Capitalในสตาร์ทอัพไทย ตั้งเป้าปี ๒๕๖๐ ลงทุนโดยตรงในสตาร์ทอัพ ๓ – ๕ แห่ง และลงทุนในกองทุน VC อื่น ๒ – ๓ แห่ง

ประกัน

คปภ. ร่วมสมาคมธนาคารไทยดูแลแบงก์แอสชัวรันส์

Econnews_issue_601_คปภร่วมสมาคมธนาคารไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผนึกกำลังสมาคมธนาคารไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือโดยลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมให้ภาคธนาคารรวมทั้งบุคลากรฝ่ายขายที่เกี่ยวข้องมีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการประกันภัยการเงิน และการลงทุน ระหว่างบุคลากรของสำนักงาน คปภ. และธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

ไอซีที

กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศเป้า ‘ความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อทุกคน’

Econnews_issue_601_กระทรวงดิจิทัล ความปลอดภัยด้านไซเบอร์

นโยบายภาครัฐมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้คนไทยพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและรุนแรงยิ่งขึ้น โดย ETDA ภายใต้กระทรวงดิจิทัลฯ ทำหน้าที่ประสานการระดมสมองระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในงาน Thailand Cybersecurity Week 2017 เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ยั่งยืน หวังสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์และสนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่จะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเมโทรซิสเต็มส์ฯ ปรับธุรกิจวัสดุสิ้นเปลืองสู่การพิมพ์ครบวงจร

อสังหาริมทรัพย์

จุฬาฯ สร้างดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอสังหาฯ 

Econnews_issue_601_จุฬาสร้างดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอสังหา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากพฤกษา เรียลเอสเตท เพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัยดัชนีความไว้วางใจแบรนด์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย คือ Chulalongkorn University: Brand Trust Index (CU-BTI) โดยสะท้อนปัจจัยสำคัญที่แบรนด์ใดได้รับความไว้วางใจ
จากผู้บริโภคมากที่สุด ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ ด้วยการนำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index) เครื่องมือวัดความไว้วางใจที่มีต่อองค์กร (Trust Barometer)และส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) มาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลเชิงสถิติชั้นสูงที่มีความเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ

ครึ่งแรกปี ๒๕๖๐ ตลาดที่อยู่อาศัยชะลอตัว

Econnews_issue_601_ครึ่งปีแรก๘2560 ตลาดที่อยู่อาศัย

เอเจนซี่ ฟอร ์ เรียลเอสเตท เผยตลาดที่อยู่อาศัยมีการผลิตมากกว่าขายได้ นับเป็นสัญญาณ
ที่น่าเป็นห่วง แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเกิดวิกฤติผู้ประกอบการรายใหญ่ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดสินค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น มีบริษัทในเครือและร่วมทุนกับต่างชาติมากขึ้น มีแนวโน้มว่ากลุ่มผู้ซื้อเพื่อเก็งกำไร-ลงทุนลดลง เพราะต้นทุนในการลงทุนสูงขึ้น การปล่อยเช่าได้ยากขึ้น เนื่องจากมีอุปทานออกมาสู่ตลาดมากขึ้น การแข่งขันสูงและผลตอบแทนการลงทุนตํ่าลง

สถิติ-ดัชนีเศรษฐกิจไทยในฉบับ

รายรับ-รายจ่ายประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจ-การเงิน

รายรับรายจ่ายประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจการเงิน

การค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค

สถิติการค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค

 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
สถานะธนาคาร

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

สถานะธนาคาร

ยอดจำหน่ายรถยนต์
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ยอดจำหน่ายรถยนต์
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม

ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม

 

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนำได้แล้ววันนี้

อีคอนนิวส์เพิ่มช่องทางการอ่านที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถอ่าน E-Book บน Apple Store  Google Play  และ Window Phone ได้แล้ววันนี้

apple-google-window app badge
โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อ E-book ผ่านร้านหนังสือชั้นนำของประเทศ

Mebmarket

ookbeebiglogo
theonebookstore