ที่มา’ศิลปาชีพ’
แม้ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวปลาอาหารเหมือนประเทศอุตสาหกรรมที่ต้องนำเข้าสินค้าอาหาร แต่การเกษตรของไทยโดยพื้นฐานยังต้องอาศัยธรรมชาติ ถ้าดินดี มีนํ้าตามฤดูกาล เกษตรกรก็จะมีรายได้จากพืชผักผลไม้ แต่ถ้าเกษตรกรได้รับอานิสงส์พร้อมกันโดยถ้วนหน้า ก็จะเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ฉุดราคาสินค้าเกษตรให้ถูกลง ซึ่งไม่เพียงกำไรหดเท่านั้น ทุนยังหายไปอีกด้วย ปีใดฝนแล้ง ไม่มีนํ้าปลูกพืชไร่ ที่ลงดินไปแล้วก็เหี่ยวเฉา เกษตรกรขาดรายได้ เงินลงทุนสูญหายหนักขึ้น ตรงกันข้าม ปีใดมรสุมพาฝนจนล้นฟ้าพืชไร่ถูกนํ้าท่วมเสียหาย ก็ไม่มีรายได้มาล้างหนี้ที่กู้มาลงทุน...
เป็นนักการเมือง แต่กลัวยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ (strategy) กล่าวโดยสรุป เป็นศาสตร์และศิลป์ในการนำทรัพยากรด้านต่าง ๆ มาสนับสนุนการดำเนินนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิภาพ) เมื่อเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ จึงเป็นการนำกำลังอำนาจของชาติในทุก ๆ ด้าน อาทิ การเมืองเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พลังงาน หรือแม้แต่การทหาร...
การบ้าน ๔ ข้อ ของนายกฯ
หลังปุจฉาในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้ทิ้งเรื่องที่ถามลอย ๆ ไว้บนอากาศ ยังติดปลายนวมมาตั้งเป็นการบ้านให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ช่วยกันตอบ โดยมีเหตุผลที่เป็นทางการว่า เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาตินำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการ อันนี้ ต้องเดากันเอง การบ้านที่ว่านี้ ไม่ได้สั่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติหรือขอให้โพลไหน ๆ...
ครม.เห็นชอบขยายเวลางบ’โครงข่ายอินเตอร์เนตความเร็วสูง’ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท

ครม.เห็นชอบขยายเวลางบโครงข่ายอินเตอร์เนตความเร็วสูง วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท

Read more
รบ.เดินหน้าตั้ง’ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์’  เพิ่มบทบาทไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หนุน e-commerce รองรับดิจิทัลชุมชน

บ.เดินหน้าตั้ง’ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์’  เพิ่มบทบาทไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หนุน e-commerce รองรับดิจิทัลชุมชน 

Read more
ก.อุตฯเผยเตรียมผุด’ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์’ ในชลบุรี หนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ก.อุตฯเผยเตรียมผุด’ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์’ ในชลบุรี หนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

Read more
เกษตรฯ จับมือ สวทช. ใช้เทคโนโลยี What 2 Grow พัฒนา Agri-Map Online

เกษตรฯ จับมือ สวทช. ใช้เทคโนโลยี What 2 Grow พัฒนา Agri-Map Online

Read more
‘เน็ตประชารัฐ’ นำร่องขยายอินเทอร์เนตความเร็วสูง ๙๙ หมู่บ้าน พร้อมผลักดันให้ครบ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน

‘เน็ตประชารัฐ’ นำร่องขยายอินเทอร์เนตความเร็วสูง ๙๙ หมู่บ้าน พร้อมผลักดันให้ครบ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน

Read more