ที่มา’ศิลปาชีพ’
แม้ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวปลาอาหารเหมือนประเทศอุตสาหกรรมที่ต้องนำเข้าสินค้าอาหาร แต่การเกษตรของไทยโดยพื้นฐานยังต้องอาศัยธรรมชาติ ถ้าดินดี มีนํ้าตามฤดูกาล เกษตรกรก็จะมีรายได้จากพืชผักผลไม้ แต่ถ้าเกษตรกรได้รับอานิสงส์พร้อมกันโดยถ้วนหน้า ก็จะเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ฉุดราคาสินค้าเกษตรให้ถูกลง ซึ่งไม่เพียงกำไรหดเท่านั้น ทุนยังหายไปอีกด้วย ปีใดฝนแล้ง ไม่มีนํ้าปลูกพืชไร่ ที่ลงดินไปแล้วก็เหี่ยวเฉา เกษตรกรขาดรายได้ เงินลงทุนสูญหายหนักขึ้น ตรงกันข้าม ปีใดมรสุมพาฝนจนล้นฟ้าพืชไร่ถูกนํ้าท่วมเสียหาย ก็ไม่มีรายได้มาล้างหนี้ที่กู้มาลงทุน...
เป็นนักการเมือง แต่กลัวยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ (strategy) กล่าวโดยสรุป เป็นศาสตร์และศิลป์ในการนำทรัพยากรด้านต่าง ๆ มาสนับสนุนการดำเนินนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิภาพ) เมื่อเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ จึงเป็นการนำกำลังอำนาจของชาติในทุก ๆ ด้าน อาทิ การเมืองเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พลังงาน หรือแม้แต่การทหาร...
การบ้าน ๔ ข้อ ของนายกฯ
หลังปุจฉาในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้ทิ้งเรื่องที่ถามลอย ๆ ไว้บนอากาศ ยังติดปลายนวมมาตั้งเป็นการบ้านให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ช่วยกันตอบ โดยมีเหตุผลที่เป็นทางการว่า เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาตินำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการ อันนี้ ต้องเดากันเอง การบ้านที่ว่านี้ ไม่ได้สั่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติหรือขอให้โพลไหน ๆ...
ก.อุตสาหกรรมเร่งสร้าง’ผู้ประกอบการใหม่’

มติครม.เห็นชอบให้ สสว.ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(startup) ให้ได้ ๑๐,๐๐๐ ราย ภายในระยะเวลา ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

กระทรวงอุตสาหกรรมได้รวบบูรณาการการดำเนินโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
ให้มีศักยภาพและสามารถส่งต่อเพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อต่อสถาบันการเงินได้โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามแนวทางดำเนินนโยบายดังกล่าวและมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (startup) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สสว.เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติรับทราบและมอบหมายให ้ สสว. เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการเพื่อดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบให้ สสว.ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(startup) ให้ไ้ด้ ๑๐,๐๐๐ ราย ภายในระยะเวลา ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑…(อ่านต่อในฉบับ)

 

คอลัมน์อุตสาหกรรม รายงานพิเศษ  EconNews

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๕๙๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๕๓

Econnews_issue_590

Read more
แผนบูรณาการพัฒนาประเทศ ในสถานการณ์ ‘โลกเปลี่ยนเร็ว’

กระทรวงการคลังได้จัดทำแผนแม่บทการปฏิรูปการคลังการเงิน เพื่อเป็นทิศทางและกรอบการปฏิรูปการคลังและการเงินของกระทรวงการคลังในอีก ๕ ปีข้างหน้า(๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งภายในและภายนอกประเทศ และตอบสนองต่อสถานการณ์การคลังของประเทศ

กระทรวงการคลังได้จัดทำแผนแม่บทการปฏิรูปการคลังการเงิน เพื่อเป็นทิศทางและกรอบการปฏิรูปการคลังและการเงินของกระทรวงการคลังในอีก ๕ ปีข้างหน้า(๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งภายในและภายนอกประเทศ และตอบสนองต่อสถานการณ์การคลังของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

แผนแม่บทการปฏิรูปการคลังการเงินฯประกอบด้วยเป้าหมายใน ๔ ด้าน ที่สอดรับกับยุทธศาสตรช์ าติฯ และรา่ งแผนฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ การลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง และการเป็นองค์กรต้นแบบที่เป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากรอบยุทธศาสตร์ชาติฯ และร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับ ๑๒ โดยนำยุทธศาสตร์แรกในร่างแผนฯ ๑๒ มาเรียงลำดับตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติฯ จะเห็นถึงความสอดคล้องกันในทิศทางการวางยุทธศาสตร์ของประเทศ ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังไม่ได้มีเพียงแผนแม่บท การปฏิรูปการคลังการเงินเท่านั้น ยังมีด้าน
การพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาด้านสังคมที่ควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางสังคม ลดความเหลื่อมลํ้า มีความมั่นคง สมานฉันท์และสันติสุข โดยกระทรวงการคลัง ยังได้จัดทำแผนแม่บทการคลังเพื่อสังคม เพื่อกำหนดมาตรการการเงินการคลังในการช่วยเหลือสังคม ด้วยหลักประชารัฐที่สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการให้ความช่วยเหลือสังคม พร้อมวางแนวทางการเสริมสร้างกิจการเพื่อสังคมในอีก ๕ ปีข้างหน้า…(อ่านต่อในฉบับ)

รายงานพิเศษ เกรียงไกร โลหะจรูญ EconNews

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๕๙๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๒๒

อ่านอีคอนนิวส์ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

Econnews_issue_590

Read more
เพื่อนบ้านอาเซียนไม่สนฯ ท่องเที่ยว วิถีไทย

เพื่อนบ้านอาเซียนไม่สนฯ ท่องเที่ยว วิถีไทย

Read more
เศรษฐกิจใน’ยุคสังคมสูงวัย’ ความท้าทายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่จำนวนและสัดส่วนประชากรวัยทำงานและวัยเด็กลดลง โดยไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๒๐ หรือหนึ่งในห้าของประชากรทั้งหมดในอีก ๕ ปีข้างหน้า ประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี จะลดลงจาก ๔๓ ล้านคน เป็น ๔๐.๗ ล้านคน ในอีกสิบปี และลดลงเหลือ ๓๕.๑ ล้านคน ในปี ๒๕๘๓

การลดลงของกำลังแรงงานและปัญหาคุณภาพแรงงาน จะทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑ – ๑.๕ ต่อปี อันจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของคนไทย

หากไทยไม่สามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือแสวงหาแนวทางจัดการเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและกำลังแรงงานในบริบทของสังคมที่สูงวัยงานวิจัยทางวิชาการที่ผ่านมา บ่งชี้ว่า ประเทศไทยจะต้องติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางตลอดไป ที่น่าห่วง คือ ความเหลื่อมลํ้าทางรายได้ในประเทศจะทวีความรุนแรงมากขึ้น…(อ่านต่อในเล่ม)

เศรษฐกิจใน’ยุคสังคมสูงวัย’ ความท้าทายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

EconNews ฉบับที่ ๕๙๐ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ หน้าที่ ๑๘ 

Read more
ดัน Startup ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย

เป้าหมายที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศในช่วงเฉพาะกิจนี้ นอกจากการนำพาประเทศก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านในสังคมและการเมืองไปสู่ความสงบสุขปรองดองแล้ว ในด้านเศรษฐกิจ ยังได้ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เข้ามากุมบังเหียน โดยเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับใหญ่ประเทศไทยในเชิงโครงสร้าง ทั้งแนวคิดด้านการลงทุนและการสร้างฐานรายได้ใหม่

Read more