ที่มา’ศิลปาชีพ’
แม้ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวปลาอาหารเหมือนประเทศอุตสาหกรรมที่ต้องนำเข้าสินค้าอาหาร แต่การเกษตรของไทยโดยพื้นฐานยังต้องอาศัยธรรมชาติ ถ้าดินดี มีนํ้าตามฤดูกาล เกษตรกรก็จะมีรายได้จากพืชผักผลไม้ แต่ถ้าเกษตรกรได้รับอานิสงส์พร้อมกันโดยถ้วนหน้า ก็จะเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ฉุดราคาสินค้าเกษตรให้ถูกลง ซึ่งไม่เพียงกำไรหดเท่านั้น ทุนยังหายไปอีกด้วย ปีใดฝนแล้ง ไม่มีนํ้าปลูกพืชไร่ ที่ลงดินไปแล้วก็เหี่ยวเฉา เกษตรกรขาดรายได้ เงินลงทุนสูญหายหนักขึ้น ตรงกันข้าม ปีใดมรสุมพาฝนจนล้นฟ้าพืชไร่ถูกนํ้าท่วมเสียหาย ก็ไม่มีรายได้มาล้างหนี้ที่กู้มาลงทุน...
เป็นนักการเมือง แต่กลัวยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ (strategy) กล่าวโดยสรุป เป็นศาสตร์และศิลป์ในการนำทรัพยากรด้านต่าง ๆ มาสนับสนุนการดำเนินนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิภาพ) เมื่อเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ จึงเป็นการนำกำลังอำนาจของชาติในทุก ๆ ด้าน อาทิ การเมืองเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พลังงาน หรือแม้แต่การทหาร...
การบ้าน ๔ ข้อ ของนายกฯ
หลังปุจฉาในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้ทิ้งเรื่องที่ถามลอย ๆ ไว้บนอากาศ ยังติดปลายนวมมาตั้งเป็นการบ้านให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ช่วยกันตอบ โดยมีเหตุผลที่เป็นทางการว่า เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาตินำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการ อันนี้ ต้องเดากันเอง การบ้านที่ว่านี้ ไม่ได้สั่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติหรือขอให้โพลไหน ๆ...
รวมกลุ่มการเงินอาเซียนรับเศรษฐกิจโลกป่วน

วิกฤติปี ๒๕๔๐ มีต้นเหตุจากเป้าหมายการพัฒนาที่ผิดพลาด โดยเฉพาะแผนพัฒนาการเงินไทยในปี ๒๕๓๘ ที่มุ่งหวังให้
ไทยเป็นศูนย์กลางการเงินทั้งในภูมิภาคและของโลก เพื่อแข่งขันกับสิงคโปร์และฮ่องกงดังนั้น การวางทิศทางการพัฒนาให้ถูกจุดโดยวางเป้าหมายทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ จึงมีความสำคัญมากต่อการวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศ

นโยบายภาครัฐในปัจจุบัน ไทยแลนด์ ๔.๐ หรือ New S – curve ที่มุ่งส่งเสริมการผลิตสินค้าไฮเทคที่ทันสมัยในยุคดิจิทัลสะท้อนถึงการพัฒนาประเทศไทยที่ยังจำเป็นต้องพึ่งพาเศรษฐกิจและการเติบโตจากตลาดภายนอก เนื่องจากไทยต่างจากจีนที่ความต้องการของตลาดภายในประเทศมีขนาดใหญ่เพียงพอและจำนวนประชากรผู้บริโภคมากพอที่จะผลักดันการเติบโตและรองรับศักยภาพการผลิต เศรษฐกิจอาเซียนโดยที่ผ่านมา ไทยสามารถพึ่งพาการเติบโตจากประเทศในภูมิภาคได้อย่างดี (organic growth) และช่วยเป็นกันชน (buffer) ให้กับภาคส่งออกไทยในยามที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว รวมถึงโครงสร้างสังคมประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปการพัฒนาประเทศไม่อาจมองข้ามโอกาสจากการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค…(อ่านต่อ)

 เรื่องจากปก ‘รวมกลุ่มการเงินอาเซียนรับเศรษฐกิจโลกป่วน’

EconNews ฉบับที่ ๕๙๐ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ หน้าที่ ๑๒

Econnews_issue_590

Read more

ครม. เห็นชอบร่าง MOC  โครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค ( Asia Region Funds Passport ) ยกระดับตลาดทุนไทย ผลักดันการเชื่อมโยงตลาดทุน ASEAN

ครม. เห็นชอบร่าง MOC  โครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค ( Asia Region Funds Passport ) คลังระบุร่าง MOC ช่วยยกระดับตลาดทุนไทย ผลักดันการเชื่อมโยงตลาดทุน ASEAN

Read more
ไฟเขียวแผนปฏิบัติการ  ๕ ปี ACMF พร้อมผลักดันเชื่อมโยง’ตลาดทุนอาเซียน’

หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) เห็นชอบแผนการดำเนินการประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมกำหนดพันธกิจสำคัญเพื่อผลักดันให้’ตลาดทุนอาเซียน’เชื่อมโยงระหว่างกัน เข้าถึงได้ง่าย และมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๖๘ เรื่องการส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้นภายใน ๑๐ ปีต่อจากนี้

Read more
ตลาดหลักทรัพย์ PSE เตรียมเปิดระบบ trading system ใหม่

ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์หรือพีเอสอี ( The Philippine Stock Exchange : PSE) เตรียมเปิดตัวระบบ trading ใหม่เอกซ์ทีเอส (XTS) ที่พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แนซแด็ก (์NASDAQ)ในวันที่  1 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้เพื่อทดแทนระบบเก่าที่พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์เอ็นวายเอสอี ยูโรเน็กซ์ (NYSE Euronext) ซึ่งเปิดใช้มานานกว่า 5 ปี

ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา PSE เชื่อว่าระบบเอ็กซ์ทีเอส จะสามารถรองรับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น มีระบบเก็บรักษาข้อมูลเพื่อความปลอดภัย และรองรับการเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ในตลาดมากขึ้น

ปัจจุบัน เทคโนโลยีระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ที่พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ มีการใช้งานแพร่หลายทั่วโลกทั้ั้งใน อเมริกา ยุโรปและเอเชีย เทคโนโลยีดังกล่าวยังนำมาใช้ในตลาดหลักทรัพย์ ASEAN Exchange อาทิ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia), ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ( Singapore Exchange : SGX) และตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange : IDX) เป็นต้น

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์

Read more
ตลาดหุ้นไทยซื้อขายต่อวันสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่อง ๓ ปี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยปี ๒๕๕๗ มีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ๔๕,๔๖๖.๔๙ ล้านบาทต่อวัน เป็นระดับสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ด้านปริมาณการซื้อขายใน TFEX สูงถึง ๑๔๗,๐๒๕ สัญญาต่อวัน market cap จากหุ้นเข้าใหม่สูงถึง ๓๐๔,๐๐๐ ล้านบาท ชี้ปี ๒๕๕๗ ตลาดหลักทรัพย์ไทยนับว่าโดดเด่นในภูมิภาคโดยได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพจากสถาบันระดับสากล และยังเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกในอาเซียนที่เข้าร่วม Sustainable Stock Exchange (SSE) ตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ พร้อมเดินหน้าขยายสินค้าและบริการที่เป็นสากลต่อเนื่องตอบสนองธุรกิจและผู้ลงทุนในปี ๒๕๕๘

0 0 0

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ ตลท. ในปี ๒๕๕๗ ว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ที่ ๔๕,๔๖๖.๔๙ ล้านบาทต่อวัน สูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ แม้ในช่วงครึ่งแรกจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายในประเทศ ขณะที่ปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) สูงถึง ๑๔๗,๐๒๕ สัญญาต่อวัน
“ตั้งแต่ไตรมาส ๓ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นและมีจำนวนมากกว่า ๑ ล้านบัญชีเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผลจากความสนใจในการลงทุนของประชาชนทั่วไป และการทำกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับพันธมิตร เช่น บริษัทหลักทรัพย์และธนาคารในการเข้าถึงผู้มีศักยภาพ ขณะที่จำนวนผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีทั้งสิ้น ๗๗๙,๓๑๘ บัญชี (ณ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เพิ่มขึ้นเกือบ ๓๐% จากสิ้นปี ๒๕๕๖ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๘ ตลท. มุ่งพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการลงทุนผ่านเว็บไซต์และ social media เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ลงทุนในยุคดิจิทัล” ด้านสินค้าในปี ๒๕๕๗ มีหุ้นเข้าใหม่ ๔๕ หลักทรัพย์โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ (market capitalization) ณ ราคา IPO รวม ๓๐๔,๗๙๖.๙๙ ล้านบาท โดยในจำนวนนี้มีหลักทรัพย์ประเภทใหม่คือกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองแรกคือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT) ที่เริ่มซื้อขายในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาด้วยมูลค่า ๑๕,๗๑๔.๕๐ ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนอีทีเอฟเข้าใหม่ ๕ กองทุนที่อ้างอิงดัชนี SET๕๐ และดัชนีหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ จะยังมีหลักทรัพย์เข้ามาจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องในจำนวนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่ง ตลท. ยังมุ่งผลักดันให้มีกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้งธุรกิจที่มีศักยภาพจากภูมิภาค GMS เข้ามาจดทะเบียนในตลาดทุนไทยด้วย

ในด้านการพัฒนาระยะยาว ปี ๒๕๕๗ ตลท. แสดงศักยภาพโดดเด่นในภูมิภาคในหลายด้าน โดย MSCI เพิ่ม ๔ บริษัทจดทะเบียนไทยในการคำนวณดัชนี MSCI Global Standard Indices ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนหลักทรัพย์มากที่สุดในอาเซียน ขณะที่ ๑๐ บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับคัดเลือกเป็นองค์ประกอบในดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI) มากที่สุดในอาเซียน และบริษัทจดทะเบียนไทยยังได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดในภูมิภาคต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๗๕.๓๙ คะแนน นอกจากนี้ ตลท. เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกในอาเซียนที่เข้าร่วม Sustainable Stock Exchange (SSE) ตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี ๒๕๕๗ TFEX ได้เริ่มใช้ระบบซื้อขายและระบบชำระราคาใหม่ซึ่งอยู่บนระบบงานเดียวกับระบบซื้อขายหุ้น SET CONNECT และในไตรมาส ๒ ของปี ๒๕๕๘ ตลท. จะเริ่มใช้ระบบชำระราคาและรับฝากหลักทรัพย์ใหม่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานชั้นนำระดับสากลมีความคล่องตัวสามารถเชื่อมต่อทำธุรกรรมกับต่างประเทศได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจตลาดทุนในอนาคต

คอลัมน์ตลาดทุน หนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์ ฉบับที่ 572 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 หน้า 36

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง ‘ภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปี ๒๕๕๗’

Read more