ที่มา’ศิลปาชีพ’
แม้ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวปลาอาหารเหมือนประเทศอุตสาหกรรมที่ต้องนำเข้าสินค้าอาหาร แต่การเกษตรของไทยโดยพื้นฐานยังต้องอาศัยธรรมชาติ ถ้าดินดี มีนํ้าตามฤดูกาล เกษตรกรก็จะมีรายได้จากพืชผักผลไม้ แต่ถ้าเกษตรกรได้รับอานิสงส์พร้อมกันโดยถ้วนหน้า ก็จะเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ฉุดราคาสินค้าเกษตรให้ถูกลง ซึ่งไม่เพียงกำไรหดเท่านั้น ทุนยังหายไปอีกด้วย ปีใดฝนแล้ง ไม่มีนํ้าปลูกพืชไร่ ที่ลงดินไปแล้วก็เหี่ยวเฉา เกษตรกรขาดรายได้ เงินลงทุนสูญหายหนักขึ้น ตรงกันข้าม ปีใดมรสุมพาฝนจนล้นฟ้าพืชไร่ถูกนํ้าท่วมเสียหาย ก็ไม่มีรายได้มาล้างหนี้ที่กู้มาลงทุน...
เป็นนักการเมือง แต่กลัวยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ (strategy) กล่าวโดยสรุป เป็นศาสตร์และศิลป์ในการนำทรัพยากรด้านต่าง ๆ มาสนับสนุนการดำเนินนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิภาพ) เมื่อเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ จึงเป็นการนำกำลังอำนาจของชาติในทุก ๆ ด้าน อาทิ การเมืองเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พลังงาน หรือแม้แต่การทหาร...
การบ้าน ๔ ข้อ ของนายกฯ
หลังปุจฉาในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้ทิ้งเรื่องที่ถามลอย ๆ ไว้บนอากาศ ยังติดปลายนวมมาตั้งเป็นการบ้านให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ช่วยกันตอบ โดยมีเหตุผลที่เป็นทางการว่า เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาตินำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการ อันนี้ ต้องเดากันเอง การบ้านที่ว่านี้ ไม่ได้สั่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติหรือขอให้โพลไหน ๆ...
ร. ๙ กับรางวัลระดับโลก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรระหว่างประเทศและระดับโลก ที่ไม่เพียงการเฉลิมพระเกียรติ หากมาจากพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

Read more
ที่มา’ศิลปาชีพ’

แม้ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวปลาอาหารเหมือนประเทศอุตสาหกรรมที่ต้องนำเข้าสินค้าอาหาร แต่การเกษตรของไทยโดยพื้นฐานยังต้องอาศัยธรรมชาติ ถ้าดินดี มีนํ้าตามฤดูกาล เกษตรกรก็จะมีรายได้จากพืชผักผลไม้ แต่ถ้าเกษตรกรได้รับอานิสงส์พร้อมกันโดยถ้วนหน้า ก็จะเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ฉุดราคาสินค้าเกษตรให้ถูกลง ซึ่งไม่เพียงกำไรหดเท่านั้น ทุนยังหายไปอีกด้วย

Econnews_issue_602_คอลัมน์_จากฟ้าสู่ดิน_ที่มาศิลปาชีพ

ปีใดฝนแล้ง ไม่มีนํ้าปลูกพืชไร่ ที่ลงดินไปแล้วก็เหี่ยวเฉา เกษตรกรขาดรายได้ เงินลงทุนสูญหายหนักขึ้น

ตรงกันข้าม ปีใดมรสุมพาฝนจนล้นฟ้าพืชไร่ถูกนํ้าท่วมเสียหาย ก็ไม่มีรายได้มาล้างหนี้ที่กู้มาลงทุน

ข้างต้นคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกษตรกรไทยมีหนี้สินล้นพ้นตัว จนไร่นาที่เคยเป็นของตนเอง ต้องเปลี่ยนมือไปเป็นของเจ้าหนี้และนายทุน

การเสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จฯ โดยตลอด จึงทรงเห็นความยากลำบากของชาวนา ชาวไร่ ผู้เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ และทรงเห็นจุดเด่นจากศิลปหัตถกรรมของเกษตรกรไทยในช่วงว่างจากไร่นารอการเก็บเกี่ยว แต่งานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ไทยซึ่งเคยรุ่งเรืองมาแต่โบราณหลายอย่างกำลังจางหายไปด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ถูกมองข้ามและอุปสรรคทางการตลาด

ถ้ามีการฟื้นฟูดูแลเพื่อสานต่อศิลปหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ไทยให้ถาวรเกษตรกรก็จะมีรายได้เสริม หรืออาจเป็นรายได้หลักในอนาคต

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙ โปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอ(The Foundation for the Promotion of Supplementary Occupations and RelatedอTechnique of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand)

ปี ๒๕๒๒ โปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งโรงฝึกศิลปาชีพแขนงต่าง ๆ และขยายออกไปตามภูมิภาค

ทรงส่งเสริมชาวไทยภูเขาที่เคยมีอาชีพปลูกฝิ่น หันมาประกอบอาชีพงานฝีมือที่ชำนาญอยู่แล้ว คือ ช่างเงิน ทรงส่งเสริมหัตถกรรมไทยโบราณที่กำลังหายไปตามกาลเวลา ให้กลับมาแพร่หลาย เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ลายโบราณ ผ้าแพรวา จักสาน ย่านลิเภา ถมเงิน และถมทอง เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป งานศิลปาชีพครอบคลุม ทั้งงานผ้า งานไม้ งานจักสาน งานเซรามิก งานดอกไม้ประดิษฐ์ ฯลฯ และยังทรงรับเด็กยากจนที่ไม่เคยมีประสบการณ์งานช่างมาเรียนศิลปาชีพจากครูฝีมือที่ทรงเสาะหามาสอนอีกด้วย

ปี ๒๕๓๘ รัฐบาลตั้ง ‘กองศิลปาชีพ’ในสำนักราชเลขาธิการ เพื่อสนับสนุนงานของมูลนิธิ หลังประจักษ์ถึงผลงานอันเด่นชัด

‘ศิลปาชีพ’ วันนี้ ไม่ใช่งานอดิเรกหรืองานรอการเก็บเกี่ยว หากเป็นงานหลักที่เพิ่มมูลค่า งานประณีตเท่าใด ก็จะมีมูลค่าเพิ่มตามขึ้นไปด้วย

พิชัยชลสินธู์ คอลัมน์’จากฟ้าสู่ดิน’ EconNews เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๖๐๒

Read more
ร. ๙ กับเรือตรวจการณ์ราชนาวี

เหตุที่กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการต่อเรือรบในระดับตรวจการณ์ทั้งใกล้ฝั่งและไกลฝั่งได้เอง สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยือนอู่ต่อเรือ Lürssen Werft เมือง Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีชื่อในการสร้างเรือเล็กความเร็วสูงให้กองทัพเยอรมนีตั้งแต่สงครามโลก ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๐๓

เรือหลวงกระบี่ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV 551) ที่กรมอู่ทหารเรือร่วมออกแบบและผลิต ขณะอวดธงที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย เมื่อตุลาคม ๒๕๕๖

เรือหลวงกระบี่ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV 551) ที่กรมอู่ทหารเรือร่วมออกแบบและผลิต ขณะอวดธงที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
เมื่อตุลาคม ๒๕๕๖

เมื่อเสด็จนิวัติพระนคร ได้มีพระราชดำริให้กองทัพเรือพิจารณาต่อเรือรบความเร็วสูงขึ้นใช้เองเมื่อปี ๒๕๐๕ เพื่อพัฒนาความสามารถของกองทัพที่เคยต่อเรือหลวงสัตหีบเรือตอร์ปิโดเล็กลำแรก แต่มิได้ออกแบบเองและเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์กังหันไอนํ้า ไม่ใช่เครื่องยนต์ดีเซล อันเป็นที่มาของโครงการต่อเรือยนต์เร็วรักษาอ่าว โดยมีเรือ ต. ๙๑ที่กรมอู่ทหารเรือออกแบบและสร้างขึ้นเองนับเป็นเรือต้นแบบ (prototype) ลำแรกของราชนาวีไทย

ในการนี้ ทรงพระกรุณาติดต่ออู่เรือ Lürssen Werft ให้ส่งวิศวกรมาให้คำปรึกษาเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๐๙

การทดลองและแก้ปัญหาเรื่องความเร็วเรือก็โปรดเกล้าฯ ให้นำมาแล่นถวายให้ทอดพระเนตรบริเวณหน้าวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๑ โดยทรงทดลองตรวจสอบสมรรถนะของเรือด้วยพระองค์เองบริเวณท้องทะเลระหว่างวังไกลกังวลกับเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่โครงการของกองทัพเรือ

เรือชุด ต. ๙๑ มีพัฒนาการด้านสมรรถนะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ แล้วเปลี่ยนชื่อเรียกจาก‘เรือยนต์เร็วรักษาอ่าว’ เป็น ‘เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง’ ตั้งแต่เรือ ต. ๙๔ เป็นต้นมา และให้โครงการต่อเรือ ต. ๙๙ เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ โดยมีสมรรถนะสูงกว่าเรือทุกลำทั้งความเร็วและระบบอาวุธ

พัฒนาการในประวัติศาสตร์การต่อเรือของไทยคือการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง(offshore patrol vessel: OPV) ที่มีพระราชดำรัสว่า เมื่อสร้างใกล้ฝั่งได้แล้วต่อไปก็ต้องเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไกลจากฝั่งได้

อันเป็นที่มาของ ‘เรือหลวงกระบี่’ (His Thai Majesty’s Ship: HTMS Krabi) ตรวจการณ์ไกลฝั่ง ความยาว ๙๐.๕ เมตรระวางขับนํ้า ๑,๙๐๐ ตัน ความเร็ว ๒๕ นอตเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกองทัพเรือโดยกรมอู่ทหารเรือร่วมออกแบบและผลิต (construction drawings) เนื่องจากแบบต่างประเทศมีรายละเอียดไม่ตรงกับความต้องการของกองทัพเรือ

(แหล่งข้อมูล: ‘แสงอรุณฉายวงการต่อเรือของไทย’ โดย พล.ร.อ. ศ. ดร. สุรศักดิ์ ศรีอรุณและ พล.ร.อ. ศ. ดร. วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี)

คอลัมน์จากฟ้าสู่ดิน โดยพิชัยชลสินธ์ุ

EconNews ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ หน้าที่ ๗๐

 

Read more
‘สวนสองแสน’ ที่มาโครงการหลวง

ด้วยพืชพันธุ์เมืองหนาว รวมทั้งกาแฟพันธุ์ดี และสัตว์เลี้ยงต่าง ๆที่ผ่านการวิจัยและทดลองในพื้นที่โครงการหลวง แล้วให้ชาวเขายืมพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เหล่านี้ไปเพาะปลูกและเลี้ยงดู จนในที่สุดไม่เพียงการเลิกปลูกฝิ่นอันนับเป็นโครงการแรกของโลกเท่านั้น ชาวเขายังมีรายได้อย่างยั่งยืน ขณะที่ป่าไม้ยังกลับมาสมบูรณ์จากการเลิกทำไร่เลื่อนลอยอีกด้วย

Read more
พระคุณแนบไว้นิรันดร

๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนประมาณ ๒,๕๐๐ คน พร้อมใจกันไปส่งเสด็จฯ ณ สนามบินดอนเมืองนายกสโมสรนิสิตจุฬาฯ (สจม.) ได้ถวายโล่พระเกี้ยว ส่วนนิสิตหญิงถวายกระเช้าดอกไม้

Read more