ที่มา’ศิลปาชีพ’
แม้ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวปลาอาหารเหมือนประเทศอุตสาหกรรมที่ต้องนำเข้าสินค้าอาหาร แต่การเกษตรของไทยโดยพื้นฐานยังต้องอาศัยธรรมชาติ ถ้าดินดี มีนํ้าตามฤดูกาล เกษตรกรก็จะมีรายได้จากพืชผักผลไม้ แต่ถ้าเกษตรกรได้รับอานิสงส์พร้อมกันโดยถ้วนหน้า ก็จะเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ฉุดราคาสินค้าเกษตรให้ถูกลง ซึ่งไม่เพียงกำไรหดเท่านั้น ทุนยังหายไปอีกด้วย ปีใดฝนแล้ง ไม่มีนํ้าปลูกพืชไร่ ที่ลงดินไปแล้วก็เหี่ยวเฉา เกษตรกรขาดรายได้ เงินลงทุนสูญหายหนักขึ้น ตรงกันข้าม ปีใดมรสุมพาฝนจนล้นฟ้าพืชไร่ถูกนํ้าท่วมเสียหาย ก็ไม่มีรายได้มาล้างหนี้ที่กู้มาลงทุน...
เป็นนักการเมือง แต่กลัวยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ (strategy) กล่าวโดยสรุป เป็นศาสตร์และศิลป์ในการนำทรัพยากรด้านต่าง ๆ มาสนับสนุนการดำเนินนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิภาพ) เมื่อเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ จึงเป็นการนำกำลังอำนาจของชาติในทุก ๆ ด้าน อาทิ การเมืองเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พลังงาน หรือแม้แต่การทหาร...
การบ้าน ๔ ข้อ ของนายกฯ
หลังปุจฉาในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้ทิ้งเรื่องที่ถามลอย ๆ ไว้บนอากาศ ยังติดปลายนวมมาตั้งเป็นการบ้านให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ช่วยกันตอบ โดยมีเหตุผลที่เป็นทางการว่า เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาตินำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการ อันนี้ ต้องเดากันเอง การบ้านที่ว่านี้ ไม่ได้สั่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติหรือขอให้โพลไหน ๆ...
สสว.เผย GDP SMEs ไตรมาสแรกปี ๖๐ โตร้อยละ ๔.๙

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้เปิดเผยว่า มูลค่า GDP SMEs ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ ขยายตัวได้ ๔.๙% สูงกว่า ไตรมาสก่อนที่ขยายตัว ๔.๓% ในขณะที่ GDP ประเทศขยายตัว ๓.๓% โดยมีสัดส่วนต่อ GDP ประเทศเพิ่มขึ้นจาก ๔๒.๒% ในปีก่อน เป็น ๔๒.๕% คิดเป็นมูลค่ากว่า ๑.๖๑ ล้านล้านบาท

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จากที่สภาพัฒน์ได้ประกาศ GDP ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ ไปเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อยู่ที่ ๓.๓% โดยภาคเกษตรขยายตัว ๗.๗% และภาคนอกเกษตรขยายตัว ๒.๙% นั้น ปรากฏว่าภาคธุรกิจที่ SMEs มีบทบาทอยู่มาก สามารถขยายตัวได้ในอัตราสูง คือ ภาคการค้า (๕.๓%) ภาคบริการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร (๕.๙%) และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ (๕.๙%) ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของ SMEs มาจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กลับมาขยายตัวได้อีกครั้งหลังจากที่หดตัวในไตรมาสก่อน และการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้ในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาคการค้าและธุรกิจบริการด้านท่องเที่ยว ยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคธุรกิจที่ขยายตัวในอัตราที่ลดลง ได้แก่ ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ๑.๒% ลดลงไตรมาสก่อนเล็กน้อย และธุรกิจก่อสร้างที่ขยายตัว ๒.๘% ซึ่งลดลงค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับอัตรา ๖.๑% ในไตรมาสที่แล้ว

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทั้งนี้ สสว. ยังคงประมาณการเติบโตของ GDP SMEs ในปี ๒๕๖๐ ว่าไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัวได้เร็ว ส่งผลให้การบริการและการค้า ขยายตัวได้สูงตามไปด้วย ซึ่ง SMEs ส่วนใหญ่อยู่ในภาคนี้  อีกประการหนึ่งคือราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลดีต่ออุปสงค์ภายในประเทศและยอดขายสินค้าและบริการของ SMEs

Read more
ส.อ.ท.เผย ยอดจำหน่ายรถยนต์เม.ย.60 เพิ่มร้อยละ 15.1 ระบุ’ยอดส่งออกรถยนต์’ต่ำสุดรอบ 48 เดือน

ส.อ.ท.เผย ยอดจำหน่ายรถยนต์เม.ย.60 เพิ่มร้อยละ 15.1 ระบุ’ยอดส่งออกรถยนต์’ต่ำสุดรอบ 48 เดือน

Read more
พาณิชย์มั่นใจปี ๖๑ อันดับ Doing Business ของไทยด้านการเริ่มต้นธุรกิจโตก้าวกระโดด พร้อมเปิดระบบ e-registration เม.ย.นี้

พาณิชย์มั่นใจปี ๖๑ อันดับ Doing Business ของไทยด้านการเริ่มต้นธุรกิจโตก้าวกระโดด พร้อมเปิดระบบ e-registration เม.ย.นี้ 

Read more
‘พาณิชย์’ ร่วมมือ’บางมด’ เผยยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและพัฒนาต้นแบบธุรกิจบริการไทยสู่’ชาติการค้า’ หนุน ๓ ภาคบริการสาขาโลจิสติกส์-บริการสุขภาพ-ดิจิทัลคอนเทนต์

‘พาณิชย์’ ร่วมมือ’บางมด’ เผยยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและพัฒนาต้นแบบธุรกิจบริการไทยสู่’ชาติการค้า’ หนุน ๓ ภาคบริการสาขาโลจิสติกส์-บริการสุขภาพ-ดิจิทัลคอนเทนต์

Read more
ไทย-เกาหลี หารือโครงการ’รถไฟความเร็วสูง’เส้นทางกรุงเทพ-ระยอง กรุงเทพ-หัวหิน พร้อมถกความร่วมมือรถราง (tram) จ.ภูเก็ต

ไทย-เกาหลี หารือโครงการ’รถไฟความเร็วสูง’เส้นทางกรุงเทพ-ระยอง กรุงเทพ-หัวหิน พร้อมถกความร่วมมือรถราง (tram) จ.ภูเก็ต

Read more