ที่มา’ศิลปาชีพ’
แม้ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวปลาอาหารเหมือนประเทศอุตสาหกรรมที่ต้องนำเข้าสินค้าอาหาร แต่การเกษตรของไทยโดยพื้นฐานยังต้องอาศัยธรรมชาติ ถ้าดินดี มีนํ้าตามฤดูกาล เกษตรกรก็จะมีรายได้จากพืชผักผลไม้ แต่ถ้าเกษตรกรได้รับอานิสงส์พร้อมกันโดยถ้วนหน้า ก็จะเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ฉุดราคาสินค้าเกษตรให้ถูกลง ซึ่งไม่เพียงกำไรหดเท่านั้น ทุนยังหายไปอีกด้วย ปีใดฝนแล้ง ไม่มีนํ้าปลูกพืชไร่ ที่ลงดินไปแล้วก็เหี่ยวเฉา เกษตรกรขาดรายได้ เงินลงทุนสูญหายหนักขึ้น ตรงกันข้าม ปีใดมรสุมพาฝนจนล้นฟ้าพืชไร่ถูกนํ้าท่วมเสียหาย ก็ไม่มีรายได้มาล้างหนี้ที่กู้มาลงทุน...
เป็นนักการเมือง แต่กลัวยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ (strategy) กล่าวโดยสรุป เป็นศาสตร์และศิลป์ในการนำทรัพยากรด้านต่าง ๆ มาสนับสนุนการดำเนินนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิภาพ) เมื่อเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ จึงเป็นการนำกำลังอำนาจของชาติในทุก ๆ ด้าน อาทิ การเมืองเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พลังงาน หรือแม้แต่การทหาร...
การบ้าน ๔ ข้อ ของนายกฯ
หลังปุจฉาในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้ทิ้งเรื่องที่ถามลอย ๆ ไว้บนอากาศ ยังติดปลายนวมมาตั้งเป็นการบ้านให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ช่วยกันตอบ โดยมีเหตุผลที่เป็นทางการว่า เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาตินำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการ อันนี้ ต้องเดากันเอง การบ้านที่ว่านี้ ไม่ได้สั่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติหรือขอให้โพลไหน ๆ...
พาณิชย์หนุน SME ขยาย’ค้าชายแดน’กลุ่ม CLMV เล็งเปิดด่านการค้าเพิ่ม

นางอภิรดี ตันตราภรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ไดสั่งการใหพาณิชยจังหวัดที่มี พื้นที่ติดชายแดนทั่วประเทศหาชองทางในการขยายการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะการสราง ผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และผูประกอบการทองถิ่น ใหมีโอกาสในการสงออกไปตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว พมา และเวียดนาม) ซึ่งเปนตลาดที่อยูใกลชิดกับไทยและมีโอกาสในการคา ขายสูง เพราะแตละประเทศนิยมสินคาไทยเปนทุนเดิมอยูแลว อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการผลักดันใหการคาชายแดน มีการขยายตัวไดมากขึ้น กระทรวงฯ มีแผนที่จะเจรจากับประเทศเพื่อนบานเพื่อใหมีการเปดดานการคาเพิ่มขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการคาขาย และการทองเที่ยวระหวางกัน

Read more
‘สภาพัฒน์’คาดปี 60 เศรษฐกิจโตร้อยละ 3.3-3.8
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นการขยายตัวที่นำโดยภาคเศรษฐกิจเอกชน และกระจายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2560 ขยายตัวจากไตรมาสที่สี่ของปี 2559 ร้อยละ 1.3 (QoQ_SA)
เศรษฐกิจไทย ปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.3 – 3.8 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากการขยายตัว ร้อยละ 3.2 ในปี 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก การฟื้นตัวของการส่งออก การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ การปรับตัวดีขึ้นของการผลิตสินค้าเกษตร การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และการปรับตัวดีขึ้นของตลาดรถยนต์ในประเทศ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีข้อจำกัดจากอัตราการใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนและอัตราแลกเปลี่ยนการดำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และความต่อเนื่องในการฟื้นตัวของราคาน้ำมันและราคาสินค้าขั้นปฐมในตลาดโลก ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.0 และร้อยละ 4.4 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ 0.8 – 1.3 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.9 ของ GDP
Read more
‘อภิศักดิ์’ร่วมประชุมรมต.คลังอาเซียน หารือ ASEAN Single Window

‘อภิศักดิ์’ร่วมประชุมรมต.คลังอาเซียนหารือ ASEAN Single Window

Read more
พาณิชย์แนะผู้ส่งออกไทยตรวจสอบ’คุณสมบัติผู้นำเข้า’ในสหรัฐฯ

พาณิชย์แนะผู้ส่งออกไทยตรวจสอบ’คุณสมบัติผู้นำเข้า’ในสหรัฐฯ

Read more
‘สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ’คาดส่งออกไทยปี ๖๐ โตร้อยละ ๒-๓

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือคาดส่งออกไทยโตร้อยละ ๒-๓

Read more