ออมสินจับมือตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งกองทุน SMEs Private Equity Trust Fund หนุน SMEs startup วงเงินรวม ๑,๕๐๐ บาท ออมสินจับมือตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งกองทุน SMEs Private Equity Trust Fund หนุน SMEs startup วงเงินรวม ๑,๕๐๐ บาท
ออมสินจับมือตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งกองทุน SMEs Private Equity Trust Fund หนุน SMEs startup วงเงินรวม ๑,๕๐๐ บาท  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีพิธีลงนามในสัญญาจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน SMEs Private Equity Trust Fund กองที่ ๒... ออมสินจับมือตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งกองทุน SMEs Private Equity Trust Fund หนุน SMEs startup วงเงินรวม ๑,๕๐๐ บาท

ออมสินจับมือตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งกองทุน SMEs Private Equity Trust Fund หนุน SMEs startup วงเงินรวม ๑,๕๐๐ บาท 

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีพิธีลงนามในสัญญาจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน SMEs Private Equity Trust Fund กองที่ ๒ วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท และกองทุนที่ ๓ วงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมในพิธี

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SMEs Startup ที่อยู่ในระดับ Idea Stage ที่มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้เป็นจำนวนมาก แต่ปัญหาที่สำคัญของ Startup เหล่านี้ คือ ขาดการสนับสนุนด้านเงินทุน รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Startup ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงการคลัง โดยได้มอบหมายธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างดีมาโดยตลลอด และเป็นผู้รับผิดชอบจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ SMEs Startup ที่มีศักยภาพสูง หรืออยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการขยายเศรษฐกิจของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งธนาคารออมสินได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมลงทุนไปแล้ว ๑ กองทุน วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท และครั้งนี้จะเป็นการจัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมลงทุนร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มเติมอีก ๒ กองทุน วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท และ ๑,๐๐๐ ล้านบาท นับเป็นอีกครั้งของการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการผลักดันนโยบายภาครัฐที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Startup ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม