ร. ๙ กับรางวัลระดับโลก ร. ๙ กับรางวัลระดับโลก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรระหว่างประเทศและระดับโลก ที่ไม่เพียงการเฉลิมพระเกียรติ หากมาจากพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรระหว่างประเทศและระดับโลก ที่ไม่เพียงการเฉลิมพระเกียรติ หากมาจากพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน ๒ ธันวาคม ๒๕๓๔ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม... ร. ๙ กับรางวัลระดับโลก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรระหว่างประเทศและระดับโลก ที่ไม่เพียงการเฉลิมพระเกียรติ หากมาจากพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

Econnews_issue_603_คอลัมน์_จากฟ้าสู่ดิน_พระเจ้าอยู่หัว ร9 _ร.9กับรางวัลระดับโลก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรระหว่างประเทศและระดับโลก ที่ไม่เพียงการเฉลิมพระเกียรติ หากมาจากพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

๒ ธันวาคม ๒๕๓๔ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ถวายรางวัล ‘ฟีเล’ (Philae Medal) เหรียญ
ทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program: UNEP) ถวายเหรียญทองเกียรติคุณ (Golden Medal of Distinction) ในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจดีเด่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ถวายรางวัลเหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน (Health for All Gold Medal) ในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์การสาธารณสุขของประเทศ

๒๖ มกราคม ๒๕๓๖ สมาคมนิเวศวิทยาเคมีระหว่างประเทศ (The International Society of Chemical Ecology: ISCE) ถวายเหรียญรางวัลด้านการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (The Natural ProFutura Medal)

๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๖ ธนาคารโลก (World Bank) ถวายรางวัลรากหญ้าแฝกชุบสำริด (The Bronze Vetiver Sculpture Award of Recognition) ในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและนํ้า

๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ โครงการควบคุมยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (United Nations International Drug Control Programme: UNDCP) ถวายเหรียญทองคำในฐานะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (Award of Appreciation in Recognition of Outstanding Contributions in the Field of International Drug Control)

๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization: FAO) ถวายเหรียญ ‘อากริคอลา’ (Agricola Medal)สดุดีพระเกียรติคุณด้านพัฒนาการเกษตร

๕ มิถุนายน ๒๕๓๙ สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (The International Rice Research Institute: IRRI) ถวายเหรียญทอง (The International Rice Award Medal) ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและพสกนิกรโดยรวม

Econnews_issue_603_คอลัมน์_จากฟ้าสู่ดิน_พระเจ้าอยู่หัว ร9 _ร.9กับรางวัลระดับโลก_02

 

๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ UNESCO ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก

๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ โรตารีสากล (The Rotary International) ถวายโล่เกียรติคุณการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยชนในระดับผู้นำประเทศ (The Presidential Award for Humanitarian Services)

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) ถวาย Award of Recognition of His Majesty’s Strong Support for Meteorology and Operational Hydrology) ในฐานะที่ทรงนำความรู้และพระราชวินิจฉัยนานัปการด้านอุตุนิยมวิทยามาพัฒนาประเทศชาติ

๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๐ สภาสากลเพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (The International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders: ICCIDD) ถวายเหรียญทองในฐานะที่ทรงเป็นทั้งผู้นำผู้บุกเบิก และผู้ดำเนินงานโครงการควบคุมปัญหาการขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย

๘ ธันวาคม ๒๕๔๒ FAO ถวายรางวัล‘เทเลฟู้ด’ (Telefood Medal) เหรียญแรกของโลก ในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพัฒนาการเกษตรเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหาร

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ WHO ถวายโล่ WHO Plaque ในฐานะที่ทรงสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขไทย รวมทั้งการงดสูบบุหรี่ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่ชาวโลก

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) ถวายรางวัล ‘ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์’ (Human Development Lifetime Achievement Award) ในฐานะบุคคลผู้อุทิศทั้งชีวิตแก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน รางวัลนี้ เป็นตัวแทนของความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล ทำให้มนุษย์มีความสามารถและมีตัวเลือกที่มากขึ้นในการใช้ชีวิตอย่างมีความรู้และสร้างสรรค์ ส่งผลให้มนุษย์มีคุณภาพ เพื่อเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์สากล (International Federation of Inventors’ Associations: IFIA) ถวายรางวัล IFIA Cup 2007 จากผลงาน ‘กังหันนํ้าชัยพัฒนา’ และ ‘จีเนียสไพรซ์’ จากผลงาน ‘ทฤษฎีใหม่’ และ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’

๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ถวายเหรียญรางวัล ‘ผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา’ (WIPO Global Leaders Award) จากงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรไทยอย่างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก นับเป็นผู้นำประเทศพระองค์แรกที่ได้รับทูลเกล้าฯ ถวาย

๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงิน แห่งสมัชชาสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก รับรองมติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ให้ ๕ ธันวาคม (คล้ายวันพระราชสมภพ) ของทุกปี เป็น ‘วันดินโลก’ (World Soil Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระวิริยะอุตสาหะในการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดินและให้ปี ๒๕๕๘ เป็น ‘ปีดินสากล’ (International Year of Soils) เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร

 

ร. ๙ กับรางวัลระดับโลก พิชัยชลสินธุ์ คอลัมน์ ‘จากฟ้าสู่ดิน’ EconNews ฉบับที่ ๖๐๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ หน้าที่ ๖๙