ร. ๙ กับเรือตรวจการณ์ราชนาวี ร. ๙ กับเรือตรวจการณ์ราชนาวี
เหตุที่กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการต่อเรือรบในระดับตรวจการณ์ทั้งใกล้ฝั่งและไกลฝั่งได้เอง สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยือนอู่ต่อเรือ Lürssen Werft เมือง Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีชื่อในการสร้างเรือเล็กความเร็วสูงให้กองทัพเยอรมนีตั้งแต่สงครามโลก ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๐๓ เมื่อเสด็จนิวัติพระนคร ได้มีพระราชดำริให้กองทัพเรือพิจารณาต่อเรือรบความเร็วสูงขึ้นใช้เองเมื่อปี ๒๕๐๕ เพื่อพัฒนาความสามารถของกองทัพที่เคยต่อเรือหลวงสัตหีบเรือตอร์ปิโดเล็กลำแรก แต่มิได้ออกแบบเองและเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์กังหันไอนํ้า ไม่ใช่เครื่องยนต์ดีเซล อันเป็นที่มาของโครงการต่อเรือยนต์เร็วรักษาอ่าว โดยมีเรือ ต. ๙๑ที่กรมอู่ทหารเรือออกแบบและสร้างขึ้นเองนับเป็นเรือต้นแบบ... ร. ๙ กับเรือตรวจการณ์ราชนาวี

เหตุที่กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการต่อเรือรบในระดับตรวจการณ์ทั้งใกล้ฝั่งและไกลฝั่งได้เอง สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยือนอู่ต่อเรือ Lürssen Werft เมือง Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีชื่อในการสร้างเรือเล็กความเร็วสูงให้กองทัพเยอรมนีตั้งแต่สงครามโลก ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๐๓

เรือหลวงกระบี่ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV 551) ที่กรมอู่ทหารเรือร่วมออกแบบและผลิต ขณะอวดธงที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย เมื่อตุลาคม ๒๕๕๖

เรือหลวงกระบี่ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV 551) ที่กรมอู่ทหารเรือร่วมออกแบบและผลิต ขณะอวดธงที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
เมื่อตุลาคม ๒๕๕๖

เมื่อเสด็จนิวัติพระนคร ได้มีพระราชดำริให้กองทัพเรือพิจารณาต่อเรือรบความเร็วสูงขึ้นใช้เองเมื่อปี ๒๕๐๕ เพื่อพัฒนาความสามารถของกองทัพที่เคยต่อเรือหลวงสัตหีบเรือตอร์ปิโดเล็กลำแรก แต่มิได้ออกแบบเองและเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์กังหันไอนํ้า ไม่ใช่เครื่องยนต์ดีเซล อันเป็นที่มาของโครงการต่อเรือยนต์เร็วรักษาอ่าว โดยมีเรือ ต. ๙๑ที่กรมอู่ทหารเรือออกแบบและสร้างขึ้นเองนับเป็นเรือต้นแบบ (prototype) ลำแรกของราชนาวีไทย

ในการนี้ ทรงพระกรุณาติดต่ออู่เรือ Lürssen Werft ให้ส่งวิศวกรมาให้คำปรึกษาเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๐๙

การทดลองและแก้ปัญหาเรื่องความเร็วเรือก็โปรดเกล้าฯ ให้นำมาแล่นถวายให้ทอดพระเนตรบริเวณหน้าวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๑ โดยทรงทดลองตรวจสอบสมรรถนะของเรือด้วยพระองค์เองบริเวณท้องทะเลระหว่างวังไกลกังวลกับเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่โครงการของกองทัพเรือ

เรือชุด ต. ๙๑ มีพัฒนาการด้านสมรรถนะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ แล้วเปลี่ยนชื่อเรียกจาก‘เรือยนต์เร็วรักษาอ่าว’ เป็น ‘เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง’ ตั้งแต่เรือ ต. ๙๔ เป็นต้นมา และให้โครงการต่อเรือ ต. ๙๙ เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ โดยมีสมรรถนะสูงกว่าเรือทุกลำทั้งความเร็วและระบบอาวุธ

พัฒนาการในประวัติศาสตร์การต่อเรือของไทยคือการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง(offshore patrol vessel: OPV) ที่มีพระราชดำรัสว่า เมื่อสร้างใกล้ฝั่งได้แล้วต่อไปก็ต้องเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไกลจากฝั่งได้

อันเป็นที่มาของ ‘เรือหลวงกระบี่’ (His Thai Majesty’s Ship: HTMS Krabi) ตรวจการณ์ไกลฝั่ง ความยาว ๙๐.๕ เมตรระวางขับนํ้า ๑,๙๐๐ ตัน ความเร็ว ๒๕ นอตเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกองทัพเรือโดยกรมอู่ทหารเรือร่วมออกแบบและผลิต (construction drawings) เนื่องจากแบบต่างประเทศมีรายละเอียดไม่ตรงกับความต้องการของกองทัพเรือ

(แหล่งข้อมูล: ‘แสงอรุณฉายวงการต่อเรือของไทย’ โดย พล.ร.อ. ศ. ดร. สุรศักดิ์ ศรีอรุณและ พล.ร.อ. ศ. ดร. วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี)

คอลัมน์จากฟ้าสู่ดิน โดยพิชัยชลสินธ์ุ

EconNews ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ หน้าที่ ๗๐