ดัชนีเศรษฐกิจ : ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกและดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก

(ที่มาข้อมูล : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า อ้างอิง http://www.price.moc.go.th/)

หมายเหตุ : ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของข้อมูลทางสถิติด้านดัชนีเศรษฐกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั่วไป 

 ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก คือเครื่องมือที่จัดทำขึ้นเพื่อดูแนวโน้มการส่งออก คำสั่งซื้อล่วงหน้า สินค้าคงคลัง และการจ้างงาน ตลอดจนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการส่งออก และข้อเสนอแนะที่ผู้ส่งออกต้องการจากภาครัฐ โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มิใช่ตัวเลขการส่งออกอย่างแท้จริง แต่เป็นการสอบถามความคิดเห็นของผู้ส่งออกในประเด็นข้างต้น แล้วแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพเหล่านั้นให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อคำนวณดัชนีการกระจาย (Diffusion Index) โดยใช้เป็นดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญตัวหนึ่ง ที่จะใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดและเตือนภัยทางเศรษฐกิจล่วงหน้า โดยจัดทำเป็นดัชนีรายเดือน เพื่อให้สามารถติดตามภาวะเศรษฐกิจด้านส่งออกได้อย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ รวมทั้ง สำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนและนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชนด้านการส่งออกของประเทศไทย

ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก คือเครื่องมือที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้คาดการณ์ภาวะการส่งออกและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกในระยะ 3 เดือนข้างหน้า และประเทศหลักที่ส่งออก โดยจัดทำในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ซึ่งจะเพิ่มคำถามในประเด็นการคาดการณ์ ความสามารถในการส่งออก และความสามารถในการแข่งขัน สำหรับวิเคราะห์ วางนโยบาย และแก้ไขปัญหาด้านการส่งออกล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

ยอดรวมสินค้าส่งออก (Total Export) หมายถึงมูลค่า(หรือ ปริมาณ) การขายสุทธิ ที่หักสินค้าส่งคืนแล้ว ณ เดือนที่ทำการสำรวจ ยอดรวมสินค้าส่งออกเป็นเครื่อง ชี้วัดถึงสภาวะการส่งออกในปัจจุบัน ถ้ามูลค่ายอดรวมการส่งออกเพิ่มขึ้น แสดงถึงภาวะการส่งออกขยายตัวซึ่งหมายถึงประเทศมีรายได้จากการ
ส่งออกเพิ่มขึ้น

คำสั่งซื้อสินค้าส่งออก (New Export Orders) หมายถึงข้อมูลที่ได้จาก เอกสารหรือสัญญาคำสั่งซื้อ สินค้าส่งออกที่ได้รับเข้ามาใหม่ในแต่ละเดือนของธุรกิจ ในรอบระยะเวลาที่ทำการสำรวจโดยมีระยะเวลาการส่งมอบแล้ว คำสั่งซื้อสินค้าส่งออกถูกจัดให้เป็นตัวชี้นำ (leading indicator) ภาวะการส่งออก เนื่องจากแสดงถึง

ภาวะการส่งออกในอนาคต โดยทั่วไปผลผลิตอุตสาหกรรมจะเป็นตัววัดความความแข็งแกร่งของภาคการผลิตของประเทศ ในขณะที่ยอดคำสั่งซื้อใหม่จะเป็นตัววัดความแข็งแกร่งของภาคการผลิตในอนาคต และเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศยังต้องพึ่งพารายได้จากการส่งออก ดังนั้นการสามารถคาดการณ์การขยายตัวหรือหดตัวในอนาคต จะสามารถนำมาคาดการณ์การขยายตัว หรือ หดตัวของเศรษฐกิจของประเทศสินค้าคงคลัง (Inventories) หมายถึง สินค้าที่อยู่ในคลังสินค้ารายเดือนเพื่อรอการผลิตต่อหรือขายสินค้าคงคลังหมายรวมถึงวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูป

การจ้างงาน (Employment) หมายถึง จำนวนลูกจ้างที่ปฎิบัติงานในแต่ละเดือนในการวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงานเต็มที่มักจะแสดงถึงการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นในหลายประเทศที่จัดทำดัชนีวัฎจักรธุรกิจ การจ้างงานจะเป็นตัวแปรที่เป็นดัชนีพ้องเศรษฐกิจ (coincident indicators)

คาดการณ์ภาวะการส่งออก (Export Expectation) เป็นการถามความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจว่าภาวะการส่งออกของธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไร (ดีขึ้น/ไม่เปลี่ยนแปลง/แย่ลง) คาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Expectation) โดยพิจารณาจากปัจจัยทางด้านราคา ต้นทุน การใช้แรงงาน การใช้เทคโนโลยี การใช้วัตถุดิบภายในประเทศ

แบบสอบถามภาวะธุรกิจส่งออก (รายเดือน) สอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการส่งออกเป็นรายเดือน เกี่ยวกับยอดรวมสินค้าส่งออก คำสั่งซื้อสินค้าส่งออก สินค้าคงคลัง การจ้างงาน ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ผู้ส่งออกต้องการจากภาครัฐ

แบบสอบถามภาวะธุรกิจส่งออก (รายไตรมาส) สอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการส่งออกเป็นรายไตรมาส ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ซึ่งจะเพิ่มคำถามในประเด็นการคาดการณ์ความสามารถในการส่งออก และความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกใน 3 เดือนข้างหน้า รวมทั้ง
ประเทศหลักที่ผู้ประกอบการส่งสินค้าออก